Languages

Just Jump - Jyst Neidia 2020 by/gan Daisy Williams

Back in February I was over the moon to be offered the chance to direct a play for Theatr na nÓg this summer. And you’ve probably guessed it, the lockdown meant it wasn’t possible. I was disappointed to say the least.

But rather than cry (…for not too long anyway), with the support of Geinor Styles and the Company we set out to create a new version; Virtual Just Jump (as I like to call it). The aim was for it to be seen by pupils in Cardiff and Milford Haven, highlighting the danger of tombstoning before the summer holidays.

The good news: we succeeded.
The brand-new version is available to watch online. Watch here!
But we faced many challenges…

First, in the original stage show, the story of Dr Tom Evans being reminded of his traumatic childhood past is usually told by two different actors. Both these actors play a myriad of characters throughout the story, allowing us to meet those affected by the incident. So, how do you get more than one actor in the same room during lockdown? And not a virtual zoom room, but a real 4 walled room. The answer, it just wasn’t possible.

Secondly, we would usually have a wonderful set designed by the brilliant Luned Gwawr Evans, with additional lighting and sound effects on the set bringing the production to life. But because of the lockdown; no set, no lighting or sound effects.

So, only one actor per room, no set and we had to adapt this story to work in a world facing a global pandemic. Hmm…

There were more than a few hurdles, we had to shake things up. So, we got a team together; writer Ciaran Fitzgerald to adapt the script under the new structure we had planned, Luned Gwawr Evans to support us in trying to make the film look great with limited equipment, Jessica Pomeroy (who would have been Stage Managing) to design soundscapes for the piece, and Barnaby Southgate to bring all the above elements together by composing an original score for the piece. Such a fantastic, talented team to work with.

And yes, together with actors Tom Blumberg and Dan Reilly playing all the different characters, we managed to create a new version of the story. A “virtual” Just Jump.

I’m overjoyed with the results and so happy that we were still be able to create something this summer with this brilliant team and with the support of Cardiff Harbour Authority, Port of Milford Haven, Arts & Business Cymru and of course Theatr na nÓg.

Now, let’s see what else we can adapt.

Watch the Cardiff video here
Watch the Milford video here

_____________________________________________________________

Nol ym mis Chwefror ges i gynnig i gyfarwyddo drama i Theatr na nÓg ym mis Mehefin. Ond, chi siŵr o fod wedi dyfalu, oherwydd y lockdown, doedd hyn yn bosib. O’n i wir wedi siomi.

Ond yn lle pwdi am y peth (…am rhy hir ta beth), gyda chefnogaeth Geinor Styles â’r cwmni dechreuon ni gynllunio fersiwn newydd; Jyst Neidia Digidol (dyna beth dwi’n galw’r prosiect ta beth.) Y nod oedd i’r stori gael ei weld gan ddisgyblion yng Nghaerdydd ac Aberdaugleddau, yn sôn am beryglon neidio i ddŵr (neu “tombstoning”), cyn i’r gwyliau haf dechrau.

Y newyddion da: llwyddon ni i neud hyn.
Mae’r fersiwn newydd ar gael i’w wylio ar-lein. Gwyliwch yma!
Ond roedd yna lawer o heriau…

Yn gyntaf, yn y sioe wreiddiol, mae stori Dr Tom Evans yn cael ei adrodd gan ddau actor yn chwarae nifer fawr o gymeriadau, yn ein cyflwyno ni i bawb cafodd eu heffeithio gan y digwyddiad ofnadwy ym mywyd Tom. Felly, sut ydych chi’n cael mwy nag un actor mewn ystafell yn ystod lockdown? Ac nid mewn ystafell zoom, ond un go iawn gyda waliau a nenfwd a phopeth. Wel yr ateb yw, doedd hi ddim yn bosib.

Yn ail, fel arfer basen ni’n defnyddio set wedi’i ddylunio gan y dylunydd Luned Gwawr Evans, gyda goleuadau ac effeithiau sain i ddod a’r holl brofiad yn fyw. Ond oherwydd lockdown, dim set, dim goleuadau nag effeithiau sain.

Felly, dim ond un actor mewn ystafell, dim set ac roedd rhaid i ni addasu’r stori i weithio mewn byd oedd yn wynebu pandemig ryngwladol. Hmm…

Gan fod mwy fyth o heriau i gyd, roedd rhaid i ni fynd amdani a throi pethau wyneb i waered. Felly, fe wnaethom ni ymgynnull tîm; yr ysgrifennwr Ciaran Fitzgerald i addasu’r sgript gyda’r strwythur newydd, Luned Gwawr Evans i wneud yn siŵr bod ansawdd y ffilm mor dda â phosib gyda chyfyngiadau offer, Jessica Pomeroy (Rheolwr Llwyfan) i greu’r sain, a Barnaby Southgate i gyfuno’r holl beth drwy gyfansoddi cerddoriaeth i’r prosiect. Tîm arbennig i weithio gyda.

Ac ie, gyda’n gilydd, ynghyd â’r actorion Tom Blumberg a Dan Reilly yn chwarae’r cymeriadau i gyd, llwyddon ni i greu’r fersiwn newydd o’r stori. Jyst Neidia ar gyfer y byd digidol.

Dwi wrth fy modd gyda’r canlyniad, ac yn sobor o hapus ein bod ni dal yn gallu creu rhywbeth yr haf hwn gyda’r tîm ffantastig yma, ynghyd â chefnogaeth Awdurdod Harbwr Caerdydd, Port of Milford Haven, Arts & Business Cymru ac wrth gwrs Theatr na nÓg.

Nawr, dewch i ni gael gweld beth arall y gallwn ni addasu.

Gwyliwch fideo Caerdydd yma
Gwyliwch fideo Aberdaugleddau yma

Image: 

Tu ôl y llen - Eye of the Storm - Behind the Scenes

Nôl yn 2019 gwnaethon ni sioe o’r enw Eye of the Storm, stori am ofalwr ifanc o’r enw Emmie Price. Mae’n breuddwydio am fod yn siaswr stormydd yn America, ond mae angen iddi edrych ar ôl ei mam. Roedd Eye of the Storm yn sioe gerddorol gyda chaneuon wedi’u hysgrifennu gan Amy Wadge.

Alison Palmer oedd y Rheolwr Llwyfan ar y cynhyrchiad ac mae wedi creu’r fideo yma i ddangos yr holl bethau sydd angen cael eu gwneud cyn i chi allu gweld y cynhyrchiad gorffenedig ar y llwyfan CLICIWCH YMA I WYLIO

Mae gennym ni hefyd lwythi o ddeunydd tu ôl i’r llen a chyfweliadau ar YOU TUBE

Mae yna hefyd weithgareddau ar ein ap gallwch hefyd eu gwneud wedi’i selio ar y sioe. Ewch i weld os oes un rhywbeth hoffech chi ei wneud! CLICIWCH YMA AM EIN AP

_______________________________________________________________________

Back in 2019 we did a show called Eye of the Storm about a young carer called Emmie Price, who dreams of being a storm chaser in America, but has to look after her mam. It was a musical with songs written by the Grammy Award Winning songwriter Amy Wadge.

Alison Palmer was our brilliant Company Stage Manager on the production and she has put together this video to show you all of the things that have to be done before you see the finished production on stage CLICK HERE TO WATCH

We also have loads more behind the scenes footage and interviews on YOU TUBE

We have fun activities on our app you could also do related to the show. Take a look and see if one suits you! CLICK HERE FOR OUR APP

Image: 

A message from us

Theatr na nÓg exists to tell stories, and we will need stories now more than ever as we step into an unknown world, where we are desperate to make sense of it all.


And the need to make sense of it for ourselves and others is overwhelming.


Something that has struck us as we navigate this new world is that no matter how wonderful it is, connected via our devices, nothing does replicate the connection made like that of a live theatrical experience. Live performance is unique.
We cannot do it in isolation.


In the uncertainty of coming weeks and months, we at Theatr na nÓg want to extend our love and well wishes to everyone out there working through the current challenges.


We stand side by side with our friends, our fellow artists. With the venues and their staff. With our audiences, in particular, the school children who visit us each autumn with their teachers.


We must connect and tell our stories.


So we look forward to the time when we can open the Theatr na nÓg storybook to entertain, enlighten and enchant you - to connect with YOU!


Take care, be safe, stay at home, look after one another, and we look forward to seeing you on the other side.


From all of us at Theatr na nÓg

Neges gennym ni

Nôd Theatr na nÓg yw i adrodd straeon, a bydd angen straeon arnom ni yn fwy nag erioed wrth inni gamu i fyd diethr, lle byddwn ni’n ysu i wneud synnwyr o'r cyfan.

Rhywbeth sydd wedi’n taro ni wrth i ni mordwyo’r byd newydd ‘ma, yw does dim byd all cymryd lle perfformiadau byw - Mae’n unigryw.

Yn ystod y cyfnod ansicr hyn a dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, rydym ni yn Theatr na nÓg yn estyn ein cariad a'n dymuniadau da i bawb sy’n wynebu yr heriau cyfredol.

Rydyn ni'n sefyll ochr yn ochr â'n ffrindiau, ein cyd-artistiaid. Gyda'r theatrau a'u staff. Gyda'n cynulleidfaoedd, ac yn benodol, y plant ysgol , sy'n ymweld â ni bob hydref gyda'u hathrawon.

Rhaid i ni cadw ati i gysylltu ac i ddal ati i adrodd ein straeon.
Felly rydyn ni'n edrych ymlaen at yr amser pan allwn ni ail-agor ein llyfr stori i'ch difyrru, a'ch swyno - i ail-gysylltu â CHI!

Cymerwch ofal, byddwch yn ddiogel, arhoswch gartref, edrychwch ar ôl eich gilydd, ac edrychwn ymlaen i groesawu chi gyd nôl I’r theatr yn fuan.

Theatr na nÓg

Flying the flag for Wales and Wallace

Flying the flag for Wales and Wallace

Neath based Theatr na nÓg have been spreading their magic in Makassar by performing their play “You Should Ask Wallace” in partnership with The British Council and in collaboration with Indonesian artist Abdi Karya. This unique opportunity is a celebration of Wallacea Week 2019 and the publication of Alfred Russel Wallace’s book The Malay Archipelago.
The original play, created by this Welsh Theatre company, tells the inspiring story of Alfred Russel Wallace, who was born in Usk and travelled the world collecting and detailing the variety of species. In 1854 he arrived in Indonesia, where in1858 wrote his theory of evolution by natural selection.
The British Council invited award-winning Theatr na nÓg to take part in the Festival of Inspiration, Education and the Arts to celebrate the diversity of the Wallacea region and held in Makassar from the 22nd -28th of November 2019.
Theatr na nÓg’s Artistic Director Geinor Styles said :- “It has been an incredible opportunity for us not only to tell the Welsh story of Wallace but to immerse ourselves in this incredibly diverse culture. Exactly as Wallace would have done all those years ago.”
“To collaborate with artists from the region where Wallace travelled and explored has given the experience another dimension. It is as much their story as ours. Wallace belongs wherever he goes. And so should the play” Styles added.
The play has been adapted to include the story of the characters that assisted Wallace at the time, namely Ali and Baderoon. Creating a bilingual production in English and Bahasar.
Styles explained that Wallace would have immersed himself in the culture and the language of which there are over 750 different languages in this rich and diverse region. So it was important for this new production to have both English and Bahasar side by side. This offered a new and exciting challenge for the company, who work bilingually only in Welsh and English.
The rehearsal process was conducted in both languages, with Styles and Abdi Karya, an artist from Makassar collaborating with actors Yosua Raharjo Pilli and Vicran Iskandar Putra and also Hildawaty who performed as the Bird of Paradise, one of the most significant discoveries that Wallace made.
Abdi Karya is keen to add that “This collaboration, which is devised, is based on Wallace's legacy about cultural diversity and its people, and we found that he had the same respect for culture as he did for the species he collected. And the diversity of Indonesian artists involved is represented by the origin of region where Wallace used to stay and discover those exact species.”
The reaction from audiences in Makassar seeing “Wallace” return was incredible. It was only overshadowed by the appearance of Ali his trusted assistant who came from Borneo and travelled with Wallace in the Malay Archipelago for eight years, who the audiences took to their hearts.
In addition to the performances the company held workshops with students, where Ioan Hefin performed extracts of the play, and Styles discussed how she wrote and researched the play which is
accessible for all ages yet illustrates one of the most important and complex theories in science – the theory of evolution by natural selection.
Ioan Hefin the actor who created the role of Wallace also learnt the parts of the script in Bahasar. “The way in which the story of Wallace captures an audience has always filled me with pride. Being able to cross the Wallace line has shown me that this inspiring story, with its origins in Wales, is now on a global stage. To witness that journey has been an amazing privilege.”

“In a time of extraordinary changes in our climate, the theory of evolution by natural selection has a deep resonance especially to people living here in one of the most important regions in the world for
bio-diversity. We all have a responsibility to take immediate action”.

The hope is that the play which originated in Wales will be performed in The Malay Archipelgo for years to come, and that Wallace’s legacy will live on for future generations.
This terrific opportunity tops a great year for this small Neath based company where they started the year with another British Council invitation to present their hit musical “Eye of the Storm” in Hong Kong and which has just completed a UK tour captivating audiences and receiving rave reviews.

Chwifio'r faner dros Gymru a Wallace

Mae Theatr na nÓg, sy'n hanu o Gastell-nedd, wedi bod wrthi'n lledaenu eu hudoliaeth ym Makassar trwy berfformio eu drama “Gofynnwch wrth Wallace” mewn partneriaeth â'r Cyngor Prydeinig ac ar y cyd â'r artist o Indonesia, Abdi Karya. Mae'r cyfle unigryw hwn yn ddathliad o Wythnos Wallacea 2019 a chyhoeddi llyfr Alfred Russel Wallace, The Malay Archipelago.

Mae'r ddrama wreiddiol, a grëwyd gan y cwmni theatr hwn o Gymru, yn adrodd stori Alfred Russel Wallace, a anwyd ym Mrynbuga ac a deithiodd y byd yn casglu ac yn cofnodi amrywiaeth y rhywogaethau. Ym 1854 fe gyrhaeddodd Indonesia, ac yno ym 1858 fe luniodd ei ddamcaniaeth o esblygiad trwy ddethol naturiol.

Gwahoddodd y Cyngor Prydeinig y cwmni arobryn Theatr na nÓg i gymryd rhan yng Ngŵyl Ysbrydoliaeth, Addysg a'r Celfyddydau i ddathlu amrywiaeth rhanbarth Wallacea a gynhaliwyd ym Makassar rhwng 22 a 28 Tachwedd 2019.

Meddai Cyfarwyddwr Artistig Theatr na nÓg, Geinor Styles:- “Bu'n gyfle anhygoel nid yn unig i ni adrodd stori Gymreig Wallace ond hefyd i ymdrochi yn y diwylliant hynod amrywiol hwn. Yn yr un ffordd yn union ag y byddai Wallace wedi'i wneud blynyddoedd maith yn ôl.”

“Mae gweithio ar y cyd ag artistiaid o'r rhanbarth lle bu Wallace yn teithio ac yn fforio wedi ychwanegu dimensiwn arall at y profiad. Eu stori nhw yw hi'n gymaint â'n stori ni. Mae Wallace yn perthyn i ble bynnag y mae'n mynd. Fel y dylai'r ddrama” ychwanegodd Styles.

Mae'r ddrama wedi cael ei haddasu i gynnwys stori'r cymeriadau a gynorthwyodd Wallace ar y pryd, sef Ali a Baderoon, gan greu cynhyrchiad dwyieithog yn Saesneg a Bahasar.

Esboniodd Styles y byddai Wallace wedi'i ymdrochi yn niwylliant ac iaith y rhanbarth cyfoethog ac amrywiol hwn, sydd â 750 o ieithoedd gwahanol. Felly, bu'n bwysig i'r cynhyrchiad newydd hwn gynnwys Saesneg a Bahasar ochr yn ochr â'i gilydd. Cynigiodd hyn her newydd a chyffrous i'r cwmni, sy'n gweithio'n ddwyieithog dim ond yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Cyflawnwyd y broses ymarfer yn y ddwy iaith, gyda Styles ac Abdi Karya, artist o Makassar yn gweithio ar y cyd â'r actorion Yosua Raharjo Pilli a Vicran Iskandar Putra a hefyd Hildawaty a berfformiodd fel Aderyn Paradwys, un o ddarganfyddiadau mwyaf arwyddocaol Wallace.

Mae Abdi Karya yn awyddus i ychwanegu bod “Y gwaith ar y cyd hwn sydd wedi'i ddyfeisio, yn seiliedig ar etifeddiaeth Wallace ynglŷn ag amrywiaeth ddiwylliannol a'i phobl, a bu i ni ddarganfod iddo ddangos yr un parch at ddiwylliant ag at y rhywogaethau a'u casglai. A chynrychiolir amrywiaeth yr artistiaid o Indonesia fu'n cymryd rhan gan darddiad y rhanbarth lle bu Wallace yn aros ac yn darganfod yr union rywogaethau hynny.”

Roedd yr ymateb gan gynulleidfaoedd ym Makassar wrth weld dychweliad “Wallace” yn anhygoel. Yr unig beth a'i daflodd i'r cysgod oedd ymddangosiad Ali, ei gynorthwy-ydd ffyddlon a hanodd o Forneo ac a deithiodd gyda Wallace yn Ynysfor Maleia am wyth mlynedd, a aeth yn annwyl i galonnau'r cynulleidfaoedd.

Yn ychwanegol at y perfformiadau, cynhaliodd y cwmni weithdai gyda myfyrwyr lle bu i Ioan Hefin berfformio detholiadau o'r ddrama, a thrafododd Styles sut y gwnaeth hi ysgrifennu ac ymchwilio i'r ddrama sy'n hygyrch i bob oedran ond yn dangos un o'r damcaniaethau pwysicaf a mwyaf cymhleth mewn gwyddoniaeth - damcaniaeth esblygiad trwy ddethol naturiol.

Dysgodd Ioan Hefin, yr actor a greodd rôl Wallace, rannau o'r sgript yn Bahasar hefyd. “Dwi bob amser wedi teimlo'n llawn balchder gyda'r ffordd y mae hanes Wallace yn bachu’r gynulleidfa. Mae medru croesi'r llinell Wallace wedi dangos i mi fod y stori ysbrydoliaethus hon, sydd â'i gwreiddiau yng Nghymru, bellach wedi cyrraedd llwyfan fyd-eang. Braint ryfeddol yw bod yn dyst i'r daith honno.”

"Mewn cyfnod o newidiadau hynod yn ein hinsawdd, mae'r ddamcaniaeth o esblygiad trwy ddethol naturiol yn cyseinio'n ddwys, yn enwedig i bobl sy'n byw yma mewn un o ranbarthau pwysicaf y byd o safbwynt bioamrywiaeth. Mae'n gyfrifoldeb arnom i gyd i gymryd camau ar unwaith"

Y gobaith yw y caiff y ddrama, sydd â'i gwreiddiau yng Nghymru, ei pherfformio yn Ynysfor Maleia am flynyddoedd i ddod, ac y bydd etifeddiaeth Wallace yn parhau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Mae'r cyfle penigamp hwn yn uchafbwynt i flwyddyn wych ar gyfer y cwmni bach hwn a leolir yng Nghastell-nedd. Dechreuon nhw y flwyddyn gyda gwahoddiad arall gan y Cyngor Prydeinig i gyflwyno eu sioe gerdd hynod boblogaidd "Eye of the Storm" yn Hong Kong ac mae newydd gwblhau taith o'r Deyrnas Unedig gan gyfareddu cynulleidfaoedd a derbyn adolygiadau canmoliaethus.

Image: 

Diolch gwirfoddolwyr!

Mae Theatr na nÓg eisiau dweud DIOLCH enfawr i ein gwirfoddolwyr ffantastig sydd wedi helpu allan gydag ein cynhyrchiad Heliwr Pili Pala yn ystod tymor yr Hydref. Roedd Kris, Karen, Abi, Geraldine, Haydn a Jenny yn edrych ar ôl y gweithdai yn Amgueddfa Abertawe ac yn tywys yr ysgolion o gwmpas Marina Abertawe. Roedd pob gwirfoddolwr wedi taflu eu hun mewn i fyd Alfred Russel Wallace ac wedi cadw sylw'r disgyblion trwy’r dydd.

Basen ni 'di methu neud e hebddoch chi! Dyma rhai o’r sylwadau gan athrawon a ddaeth i ddangos pa mor amhrisiadwy mae ein gwirfoddolwyr:
“Roedd y plant wedi mwynhau'r ymweliad i’r amgueddfa, roedden nhw’n hoffi edrych ar yr arteffactau ac yn siarad â’r gwirfoddolwyr ardderchog. Roedd y gwirfoddolwyr wedi neud yr ymweliad yn gwerthfawr”.
“Roedd y gwirfoddolwyr yn rhedeg y gweithgareddau yn gyfeillgar, yn denu sylw ac yn cefnogi'r disgyblion”.

Mae Kris, un o ein gwirfoddolwyr sydd yn astudio Drama Gymhwysol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, wedi rhannu ei farn ar ei brofiad gyda Theatr na nÓg yr Hydref yma: “Roedd hi’n brofiad hyfryd i gwrdd â rhyngweithio gyda’r plant o ysgolion gwahanol, roedden nhw’n chwilfrydig ac yn llawn egni. Nes i fwynhau'r gwaith yn y ddwy amgueddfa a hoffwn i helpu gydag unrhyw brosiectau arall sydd yn dod lan. Roedd y profiad yn dda ar gyfer fy ngwaith yn y dyfodol, diolch”.

Bydd llawer o gyfleoedd i ein gwirfoddolwyr yn 2020, ac os hoffech chi gymryd rhan plîs cysylltwch Carys ar 01639 641771 neu trwy e-bost ambassadors@theatr-nanog.co.uk. Diolch!

Image: 

Thank you ambassadors!

Theatr na nÓg would like to say a big THANK YOU to our fantastic ambassadors who helped out with our production of The Butterfly Hunter this Autumn. Kris, Karen, Abi, Geraldine, Haydn and Jenny all took care of the workshops at Swansea Museum and guided the schools around Swansea Marina. Each ambassador fully immersed themselves into the world of Alfred Russel Wallace and kept the school pupils engaged throughout the day.

We truly could not have done it without them! Here are a few comments from the teachers who came to show just how invaluable our ambassadors are:
“The children enjoyed the visit to the museum, they liked looking at the artefacts and talking to the volunteers who were excellent. The volunteers made the visit worthwhile”.
“Volunteers who were running the activities were very engaging, friendly and supportive of the pupils”.

Kris, one of our ambassadors who is currently studying Applied Drama at University of Wales Trinity Saint David, shared his thoughts on his experience this Autumn with Theatr na nÓg: “It was a wonderful experience getting to meet and interact with the children from different schools, they were all inquisitive and energetic. I enjoyed the work in both museums and would be interested in any upcoming projects I might be able to help on. It was a good experience for my future work, thank you”.

There will be lots of opportunities taking place in 2020 for our ambassadors, and if you would like to get involved then please contact Carys on 01639 641771 or by email at ambassadors@theatr-nanog.co.uk. Diolch!

Image: 

Theatre Company exports Welsh Hero

Theatr na nÓg is delighted to announce that the company will present their original play “You Should Ask Wallace” in Indonesia.

The play tells the inspiring story of Alfred Russel Wallace, who was born in Usk and who left Wales in 1854 to document the diverse fauna, flora of the area in Indonesia now known as the Wallacea Region.

The British Council therefore has invited the award-winning Theatr na nÓg to take part in the Festival of Inspiration, Education and the Arts to celebrate the diversity of the Wallacea region. The Festival will be held in Makassar from the 22nd -28th of November 2019.

Paul Smith, Director of The British Council in Indonesia explained how delighted they are about the collaboration, “Here in Indonesia we are thrilled that the Welsh Wallace is returning to the Archipelago. In our Wallace Week in Sulawesi we are not just exploring biodiversity but also the cultural and ethnic diversities that Wallace encountered. Theatr na nÓg’s production will contribute greatly to the understanding and inspiration of young audiences along The Wallacea Line and we are thrilled that the company will transfer the production to local performers to ensure its own ‘sustainability’ here.

Each year Theatr na nÓg create original productions for over 5,000 young people which integrate live theatre performance with innovative creative learning resources. The organisation will be sharing their successful model of presenting theatre and education in workshops and symposiums in Makassar. The company is grateful to Wales Arts International and British Council Cymru for supporting this exciting opportunity.

Theatr na nÓg’s Artistic Director Geinor Styles said :- “It is an incredible opportunity for us to tell the Welsh story of Wallace to an area that celebrates and recognises this often forgotten scientist who co-discovered the theory of evolution with Charles Darwin, and to be here in the place where Wallace wrote the theory is inspirational.”

Styles together with actor Ioan Hefin, who originated the role of Alfred Russel Wallace, will not only perform the original play but will subsequently work with Indonesian actors and director to enable them to formulate their own version of the drama which they can continue to present to local audiences. “Our first performance of ‘You Should ask Wallace’ was in 2008. At the time I thought we were revisiting an important but forgotten historical figure. I now realise that ARW is very much a voice for today and tomorrow. He was, and still is, a visionary influence”

This terrific opportunity tops a great year for this small Neath based company where they started the year with another British Council invitation to present their hit musical “Eye of the Storm” in Hong Kong and which has just completed a UK tour captivating audiences and receiving rave reviews.

Image: 

Cwmni fach o Gymru yn allforio arwr cymreig i ben draw byd.

Mae Theatr na nÓg yn falch i gyhoeddi bod y cwmni wedi ei wahodd i Indonesia gan y Cyngor Prydeinig i gydweithio gydag artistiaid o Indonesia ar ddrama wreiddiol y cwmni "You Should Ask Wallace."

Mae stori ysbrydoledig y dyn o Frynbuga, Alfred Russel Wallace a adawodd Cymru yn 1854 i gofnodi ffawna a fflora amrywiol yr ardal yn Indonesia, a adwaenir bellach fel rhanbarth Wallacea. Mae'r Cyngor Prydeinig felly wedi gwahodd Theatr na nÓg i gymryd rhan yn yr Ŵyl Ysbrydoliaeth, Addysg a'r Celfyddydau i ddathlu amrywiaeth rhanbarth Wallacea rhwng 22ain a’r 29ain o Dachwedd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig y cwmni, Geinor Styles:- "Mae'n gyfle arbennig i ni adrodd stori Gymreig Wallace i ardal sy'n dathlu ac yn cydnabod y gwyddonydd hwn, a ddarganfyddodd theori esblygiad ar y cyd â Charles Darwin, ac mae bod yma yn y man lle ysgrifennodd Wallace yr union bapur ar y theori yn anhygoel."

Bydd Styles, ynghyd â'r actor Ioan Hefin, a greodd rôl Alfred Russel Wallace, nid yn unig yn perfformio'r ddrama wreiddiol ond yn cyd-weithio gydag actorion a chyfarwyddwr o Indonesia i'w galluogi i lunio eu fersiwn nhw eu hunain o'r ddrama fel y gallant barhau i'w chyflwyno y ddrama o Gymru i gynulleidfaoedd lleol. "Roedd ein perfformiad cyntaf o 'You Should Ask Wallace' yn 2008. Ar y pryd roeddwn yn meddwl ein bod yn ailedrych ar ffigur hanesyddol pwysig ond anghofiedig. Rwy'n sylweddoli erbyn hyn bod Alfred Russel Wallace yn llais pwysig ar gyfer heddiw ac yfory. Yr oedd, ac y mae'n dal i fod, yn ddylanwad gweledigaethol."

Bob blwyddyn mae'r sefydliad yn creu cynyrchiadau gwreiddiol i dros 5,000 o bobl ifanc sy'n plethu perfformiad theatr gydag adnoddau dysgu creadigol digidol. Bydd y y cwmni yn rhannu ei fodel llwyddiannus o gyflwyno theatr ac addysg mewn gweithdai a symposia yn Makassar. Mae'r cwmni'n ddiolchgar i Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Prydeinig Cymru am gefnogi'r cyfle cyffrous hwn.

Mae'r cyfle gwych hwn yn benllanw ar flwyddyn arbennig i'r cwmni bach hwn o Gastell-nedd. Dechreuodd y flwyddyn gyda gwahoddiad arall gan y Cyngor Prydeinig i fynd â sioe gerdd llwyddiannus, sef "Eye of the Storm" i Hong Kong, sydd newydd gwblhau taith o'r DU gan ddenu adolygiadau gwych.

Image: 

Pages

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

From our blog