Languages

New Position! - Marketing, Press and Communications Manager

New role - Marketing, Press and Communications Manager

We are looking for a creative individual to join our team in this new role taking the lead on all aspects of marketing, press, communications and audience development.
Joining our team of 4 at our base in Neath, this is a great opportunity for someone looking for a new challenge or who has perhaps been working in a larger organisation at Officer or Assistant level and is looking to step up their responsibility and help us to ensure our name is known for all the right reasons.
Please download the application pack below, which is in Welsh and English, and submit your application by email to kate@theatr-nanog.co.uk by 10am on Monday 26 February.
For an informal conversation prior to applying please call General Manager Kate Williams on 01639 641771 or email kate@theatr-nanog.co.uk with any questions.

Swydd newydd – Rheolwr Marchnata, y Wasg a Chyfathrebiadau

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol i ymuno â’n tîm yn y swydd newydd yma gan arwain ar holl agweddau o farchnata, y wasg, cyfathrebiadau a datblygiad cynulleidfa.
Gan ymuno gyda’n tîm o 4 yn ein canolfan yng Nghastell-nedd, mae hyn yn gyfle gwych i rywun sy’n chwilio am her newydd neu sydd efallai wedi bod yn gweithio i sefydliad mwy ar lefel Swyddog neu Gynorthwyydd ac sy’n chwilio am fwy o gyfrifoldeb ac i’n helpu ni i sicrhau bod ein henw yn adnabyddus am yr holl resymau cywir.
Llwythwch i lawr pecyn cais isod os gwelwch yn dda, sydd yn y Gymraeg a’r Saesneg, a chyflwynwch eich cais fesul e-bost at kate@theatr-nanog.co.uk erbyn 10am ar dydd Llun 26 Chwefror.
Am drafodaeth anffurfiol cyn gwneud cais, ffoniwch ein Rheolwr Cyffredinol Kate Williams ar 01639 641771 neu e-bostiwch kate@theatr-nanog.co.uk gydag unrhyw gwestiynau.

Image: 

Theatr na nÓg celebrates 35th birthday with Big Lottery success

Bilingual theatre company Theatr na nÓg are celebrating a grant from the Big Lottery to support their work mentoring young theatre makers from Carmarthen to Cardiff, by giving them the opportunity to work in a professional environment.

The £8,440 will support the core running costs of the Young Ambassador scheme, a community of 16-25 year olds who are interested in gaining more experience in theatre behind the scenes as well as performing on stage.

The project began in January 2016 and has supported over 40 young people interested in pursuing a career in the arts.

Read the full article below...

Image: 

Blog Gethin - 'Would you Jump'

Ymunais i efo gwmni Theatr Na nÓg fel Llysgennad nôl ym mis Tachwedd, ac ers hynny rydw i wedi derbyn amryw o brofiadau hefo'r cwmni, fel ymweld â'r Pencadlys yng Nghastell Nedd; cymryd rhan mewn darlleniadau, a chynnig adborth, ac eistedd i mewn ar ymarferion. Y tro cyntaf i mi ymweld y pencadlys, a phob tro wedyn, mae'r awyrgylch yn hynod gartrefol ond hefyd creadigol a gweithgar, ac mae pawb yna mor gyfeillgar. Beth sydd yn wych am bob ymweliad ydi'r cyfle i gwrdd ag actorion, cyfarwyddwyr, sgriptwyr, â phobl eraill sydd yn gweithio yn y maes, ac i greu cysylltiadau a rhannu profiadau dros baned.

Dros yr wythnosau diwethaf rydw i wedi bod yn gweithio'n agos gyda Na nÓg, ar eu prosiect diweddaraf, 'Would you Jump' - sioe sy'n codi ymwybyddiaeth am beryglon neidio mewn i'r dŵr/morglawdd/dociau. Cafodd y sioe ei berfformio mewn ysgolion yn Aberdaugleddau, Caerdydd, a hefyd ym Mae Caerdydd.
Bues i'n ddigon ffodus i weithio'n agos efo'r ddrama hon; ges i fy ngwahodd i un o ddarlleniadau cynta'r sgript; yna mi fues i'n ddigon ffodus i helpu Geraint Chinnock - rheolwr cynhyrchu theatr Na nÓg - i adeiladu, peintio a dylunio'r set; mi eisteddais i mewn ar un o'r ymarferion; ac mi fues i ar daith hefo'r perfformiad o amgylch ardal Caerdydd yn gosod y set a'r elfennau technegol, ac yna'u cymryd i lawr a'u llwytho i'r fan yn barod at y perfformiad nesaf!

Ar ôl graddio o gwrs BA (anrh) Theatr a Drama o Brifysgol De Cymru yng Nghaerdydd, roeddwn i'n edrych ymlaen at agwedd perfformio'r maes, ond ar ôl fod yn rhan o ddarlleniad o'r ddrama a chlywed fod cyfle i helpu i Geraint efo'r set - I couln't resist!! Roeddwn i wrth fy modd yn gweithio tu ôl i'r llen fel petai, yn adeiladu'r set, gosod pethau yn eu lle, ac yn enwedig yr ochr technegol. Yn ystod un o'r ymarferion, mi es i i siarad efo Geraint i ofyn am fwy o wybodaeth am ochr technegol y cynhyrchiad, ac fe ddysgais lot am bwysigrwydd gofalu am y dechnoleg, a sut mae'n gallu ychwanegu at berfformiad, heb sôn am yr holl waith sy'n mynd mewn i baratoi cyn i'r daith ddechrau!

Ar un o'r sioeau, ges i'r cyfle i weithredu'r sain (!!), a thrwy hyn dysgais gymaint am bwysigrwydd talu sylw a gwrando'n astud ar y sgript, gan hefyd gofio os ydi'r ciw yn un weledol, neu yn un sy'n dilyn y geiriau. (Mae'n rhaid nodi- Geraint oedd wedi neud y gwaith caled i gyd, a dim ond pwyso'r botwm space oedd rhaid i mi wneud.) Ond eto, roedd hi'n elfen hollbwysig a oedd yn gweddu at gynnwys y darn ac yn ychwanegu at y perfformiad yn ei gyfanrwydd!

Rydw i wedi bod wrth fy modd yn gweithio hefo Theatr Na nÓg, ac rydw i'n edrych ymlaen gymaint at beth sydd i ddod nesaf!
Mi fyddai nôl.

Gethin Bickerton.

Image: 

Gethin's Blog - 'Would you Jump'

Back in November 2016, I joined Theatr Na nÓg as an Ambassador, and since then I have received a wide variety of experiences with the company, from visiting their base in Neath, taking part in readings and sitting in on reading of new plays, as well as watching some rehearsals. The first time I visited the base, and every time since, the atmosphere has been very welcoming, but also very creative and diligent, and everyone there is so friendly and again, welcoming. What's amazing about every visit is the opportunity to meet actors, writers, directors and other members within the industry; to create connections and share experiences over a cuppa.

Over the past few weeks, I have been working closely with Na nÓg on their latest project, 'Would you Jump' - a play that draws attention to the dangers of jumping into the water/barrage/docks. The performance toured school in Milford Haven and Cardiff, and was also performed in the open air in Cardiff Bay. I was fortunate enough to work closely with this play; I was invited to one of the initial readings, then I had the opportunity to help Geraint Chinnock - Production Manager of Theatr Na nÓg - with designing, painting and building the set; I also sat in on one rehearsal of the play; and I went on tour with the company around the Cardiff area, setting up the set and the technical equipment, before taking everything down and loading them into the van, ready for the next performance!

Since graduating from the University of South Wales studying BA (hons) Theatr a Drama through the medium of Welsh in Cardiff, I was looking forward to performing, and being on-stage, however after hearing, during the reading of the play, that there was an opportunity to help Geraint with creating the set - I couldn't resist!! I thoroughly enjoyed my time working backstage (or behind-the-scenes) designing, painting and building the set, and especially the technical side of the performance.

During one of the rehearsals I went to speak with Geraint to learn more about the technology, how it worked, and how everything is set up. I learnt so much about the importance of technology in this production, as well as the importance of looking after the technical apparatus, without mentioning all the work that goes into setting it all up! Before one performance, Geraint asked me whether I'd be willing to operate the sound for that performance (!!), I don't think I've ever said "Yes" that quickly before. Through this I learnt about the real importance of listening to the script, and also to look out for whether the sound cue is taken from a visual cue, or a cue from a line in the script. (I should probably mention - Geraint had already done all of the hard work, and I only had to press the 'space' button on the computer), but then again, it was still an important part of the performance!

I have really enjoyed my time working with Theatr Na nÓg, and I'm looking forward to see what's to come in the future!
I'll definitely be back!

Gethin Bickerton

Image: 

Emily's Blog - Eye of The Storm Recording

As one of the Ambassadors for Theatr na nÓg, I was invited to go and sit in on a recording session for the music for this year’s Autumn show- “Eye of the Storm”. Located on a hill in what feels like the middle of nowhere is Acapela Studios, a truly unique venue. I entered the semi converted chapel (the pews are still used for seating during gigs & shows in the venue!) and stood by the bar. I admired the quirky décor; hanging from the ceiling above my head were lightbulbs inside trumpets and on the windowsills were other brass instruments in vases. I studied the room for a few seconds before noticing that to my right, through a pane of soundproof glass was Amy Wadge, country music singer-songwriter and composer of all of the songs for “Eye of the Storm”, mid recording! Having previously heard the songs during a script reading session before Christmas, it was amazing to hear them come to life in front of me, by such a rich and gorgeous voice.

I was lead up a narrow staircase into the mixing room, laden with various string instruments, cups of coffee and musical men chatting about the intricate details of the tracks. As I stood and observed, I realised the scale of work that goes into recording a song, the production of each millisecond.

After taking a seat back downstairs I chatted with Geinor Styles, artistic director of Theatr na nÓg and writer of “Eye of the Storm” about her ideas and collaboration with Amy Wadge. It was really interesting learning that it was a process which involved Amy throughout, the two discussed ideas and worked creatively together, discovering how Amy’s stunning music goes hand in hand with Geinor’s beautiful story.

After Amy had finished recording her vocals, I managed to grab her for a chat, too! I was interested to know how Amy felt about writing with a brief and what she thought about the script. It was great to be able to chat with both Amy and Geinor and to see whether Amy’s music had influenced Geinor's writing and vice versa. What was clear after speaking to them both was that the creative collaboration completely worked. Amy’s genuine love for the story and main character “Emmie” meant that she really invested in the music and getting to be a fly on the wall of the recording process was something I really enjoyed.

After sitting quietly drinking cappuccinos in amidst the hustle bustle of a recording studio; hearing strings, piano, organ and barbershop quartet-esque harmonising, my eyes have been opened to the hard work that goes into every note that is recorded. Peering through the glass of the studio into the musical word of “Eye of the Storm” has really got me excited for what’s to come this Autumn!

Image: 

Georgia's Blog - Eye Of The Storm Band Rehearsal

As soon as Theatr Na nÓg invited me to sit in on the band rehearsal in preparation for recording in the studio next week for songs from Eye of the Storm, which is the Autumn show, I was excited. I had never been involved or watched a band practice before, so took the opportunity of being a fly on the wall straight away, so much so I think Geinor had whiplash.

From watching them rehearse, ready for Amy Wadge to come in, I feel I have a different perspective when listening to music as witnessing first-hand the amount of time it takes to reach such a high standard. A standard worth recording. I didn’t realise there was so much to think about, especially when you’re a Music Director.

It was a different style of music than I was expecting… When someone mentions the word ‘band’, I automatically make a judgement on what type of music I think it will be, except it was completely the opposite. They threw country into the mix and it was something I’d listen to! There was an acoustic guitar, bass, drums, keyboard, banjo, double bass and huge amounts of equipment.

I appreciate the opportunity I had as I felt I learnt quite a bit from the rehearsal. Experience makes a person more confident in their field and I could feel the experience oozing out of each band member, Barney the musical director, Dan on guitar, Kieran on drums and Matt on bass. It’s even more inspiring as they each add something different to the band. Especially Amy Wadge, who releases such a good vibe. She has a lot of experience and is a good example of someone in the industry to take note from.

Image: 

Theatr na nÓg celebrate being nominated for three awards for Broadway World UK for their show Tom The Musical

Theatr na nÓg, the producing theatre company based in Neath are proud to be included in this year’s nominations for Broadwayworld U.K. for their show, Tom the Musical.

The show, which was produced by the Welsh company, toured the UK this Spring opening to a sell out audience at Wales Millennium Centre and grossing over £1million at the box office. "We are over the moon and extremely proud not only for the show but also for our Tom - Kit Orton who has been nominated for best actor. It is a huge privilege for a small company whose work is primarily for school audiences to be included on such a prestigious list" Geinor Styles, the show’s director explained. "We are also hugely grateful to the Arts Council of Wales, HSBC and RCT and NPT theatres for their support of the development of this exciting venture.

The show is nominated in three categories, Best New Musical, Best Regional production and Best Actor in a musical for Kit Orton.

If you'd like to vote, please register your email address and vote here. Voting takes around five minutes to complete. http://www.broadwayworld.com/westend/article/Voting-Now-Open-for-the-201...

Image: 

Theatr na nÓg yn dathlu cael eu henwebu am dair gwobr gan Broadway World UK am eu sioe Tom The Musical

Mae Theatr na nÓg, y cwmni cynhyrchu theatr sydd â’i gartref yng Nghastell-nedd, yn falch o gael ei gynnwys yn enwebiadau eleni ar gyfer Broadwayworld U.K. am eu sioe, Tom the Musical.

Fe deithiodd y sioe, a gynhyrchwyd gan y cwmni o Dde Cymru, ar hyd a lled y DU yn ystod y Gwanwyn eleni ac ymddangos o flaen cynulleidfa lawn yng Nghanol Mileniwm Cymru gan wneud dros £1miliwn yn y swyddfa docynnau. "Rydym ar ben ein digon ac yn hynod o falch, nid yn unig dros y sioe, ond hefyd dros ein Tom ni – sef Kit Orton sydd wedi ei enwebu am wobr actor gorau. Mae’n fraint aruthrol i gwmni bychan, sy’n cynhyrchu gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd ysgol yn bennaf, i gael ein cynnwys ar restr mor glodfawr," eglurodd Geinor Styles, cyfarwyddwraig y sioe. "Rydym hefyd yn hynod o ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru, HSBC a theatrau Rhondda Cynon Taf a Chastell-nedd Port Talbot am eu cefnogaeth wrth ddatblygu’r fenter gyffrous yma.”

Mae’r sioe wedi ei henwebu mewn tri chategori, Y Sioe Gerdd Newydd Orau, y Cynhyrchiad Rhanbarthol Gorau ar Actor Gorau mewn Sioe Gerdd ar gyfer Kit Orton.

Os hoffech bleidleisio, cofrestrwch eich cyfeiriad e-bost a phleidleisiwch yma. Fe gymer tua phum munud ichi gwblhau eich pleidlais. http://www.broadwayworld.com/westend/article/Voting-Now-Open-for-the-201...

Image: 

Pages

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal