Languages

Looking back / Edrych nol - By/Gan Keiron Self

Way back in 1999 and 2000, Theatr na nÓg toured A Child’s Christmas in Wales. I was very lucky to be involved in both productions. We toured all over Wales, England and Ireland, bringing Dylan Thomas’ wonderful words to life.

Under Geinor Style’s direction it was a wonderfully creative experience with a fine troupe of ensemble actors bringing to life the myriad Uncles and Aunties and characters of Cwndonkin Drive, from the Townhill boys to the family Christmas dinner. On the first tour, I played Uncle Gwyn, a man who could and indeed had to eat lots of Christmas pudding in one short scene and on the second time around I was Dylan Thomas himself, both young and wistfully old, looking back on his life.

Now I’m at the right age to play Dylan in his later years, perhaps even too old now, the nostalgic wonder of the play and the joy of being part of it 20 years ago always comes back to me round November/December time.

It was also a show where I found out I was going to be a father of twins, when we were performing in London, my wife telling me just before I went on stage- no further memory of that particular show exists! And months later it was also where we toured Ireland our babes in arms. This of course crystallises the show in my mind, but it was also the joy of performing it.

It was sweaty with a lot of physical comedy and movement, made more so by the layers of winter clothes we were all wearing, but it was what the performance gave to audiences as well. All left happy, with that glowing, fuzzy feeling inside, the fuzzy feeling we all want at Christmas, and I had it with my theatrical and real family, courtesy of Theatr na nÓg.

_____________________________________________________________________________

Yn ôl ym 1999 a 2000, aeth Theatr na nÓg ar daith gyda A Child's Christmas in Wales. Roeddwn yn ffodus iawn i fod yn rhan o'r ddau gynhyrchiad. Aethom ar daith ledled Cymru, Lloegr ac Iwerddon, gan ddod â geiriau rhyfeddol Dylan Thomas yn fyw.

O dan gyfarwyddyd Geinor Styles roedd yn brofiad rhyfeddol o greadigol gyda chwmni gwych o actorion ensemble yn dod â myrdd o Ewythrod a Modrybedd a chymeriadau Cwmdonkin Drive yn fyw, o fechgyn Townhill i ginio Nadolig y teulu. Ar y daith gyntaf, chwaraeais Wncwl Gwyn, dyn a allai bwyta llawer o bwdin Nadolig mewn un olygfa fer, a'r eildro roeddwn yn Dylan Thomas ei hun, yn ifanc ac yn feddylgar o hen, yn edrych yn ôl ar ei fywyd.

Nawr fy mod ar yr oedran iawn i chwarae rhan Dylan yn ei flynyddoedd olaf, efallai hyd yn oed yn rhy hen erbyn hyn, mae rhyfeddod hiraethus y ddrama a'r llawenydd o fod yn rhan ohoni 20 mlynedd yn ôl bob amser yn dod yn ôl ataf adeg mis Tachwedd/Rhagfyr.

Roedd hi hefyd yn sioe lle darganfyddais fy mod i'n mynd i fod yn dad i efeilliaid, pan oedden ni'n perfformio yn Llundain, gyda fy ngwraig yn dweud wrtha i ychydig cyn i mi fynd ar y llwyfan - does dim cof pellach o'r sioe benodol honno yn bodoli! A misoedd yn ddiweddarach roeddem ar daith o amgylch Iwerddon gyda'n babanod yn fach iawn. Mae hyn wrth gwrs yn crisialu'r sioe yn fy meddwl, ond roedd llawenydd mawr wrth ei pherfformio hi hefyd.

Roedd yn chwyslyd gyda llawer o gomedi a symud corfforol, wedi'i wneud yn fwy felly gan yr haenau o ddillad gaeaf yr oeddem i gyd yn eu gwisgo, ond roddodd y perfformiad lawer i gynulleidfaoedd hefyd. Gadawodd pawb yn hapus, gyda’r teimlad disglair, cynnes hwnnw y tu mewn, y teimlad cynnes rydym i gyd ei eisiau adeg y Nadolig, a chefais hynny gyda fy nheulu theatrig a'm teulu go iawn, diolch i Theatr na nÓg.

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog