Languages

New Position! - Marketing, Press and Communications Manager

New role - Marketing, Press and Communications Manager

We are looking for a creative individual to join our team in this new role taking the lead on all aspects of marketing, press, communications and audience development.
Joining our team of 4 at our base in Neath, this is a great opportunity for someone looking for a new challenge or who has perhaps been working in a larger organisation at Officer or Assistant level and is looking to step up their responsibility and help us to ensure our name is known for all the right reasons.
Please download the application pack below, which is in Welsh and English, and submit your application by email to kate@theatr-nanog.co.uk by 10am on Monday 26 February.
For an informal conversation prior to applying please call General Manager Kate Williams on 01639 641771 or email kate@theatr-nanog.co.uk with any questions.

Swydd newydd – Rheolwr Marchnata, y Wasg a Chyfathrebiadau

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol i ymuno â’n tîm yn y swydd newydd yma gan arwain ar holl agweddau o farchnata, y wasg, cyfathrebiadau a datblygiad cynulleidfa.
Gan ymuno gyda’n tîm o 4 yn ein canolfan yng Nghastell-nedd, mae hyn yn gyfle gwych i rywun sy’n chwilio am her newydd neu sydd efallai wedi bod yn gweithio i sefydliad mwy ar lefel Swyddog neu Gynorthwyydd ac sy’n chwilio am fwy o gyfrifoldeb ac i’n helpu ni i sicrhau bod ein henw yn adnabyddus am yr holl resymau cywir.
Llwythwch i lawr pecyn cais isod os gwelwch yn dda, sydd yn y Gymraeg a’r Saesneg, a chyflwynwch eich cais fesul e-bost at kate@theatr-nanog.co.uk erbyn 10am ar dydd Llun 26 Chwefror.
Am drafodaeth anffurfiol cyn gwneud cais, ffoniwch ein Rheolwr Cyffredinol Kate Williams ar 01639 641771 neu e-bostiwch kate@theatr-nanog.co.uk gydag unrhyw gwestiynau.

Image: 

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal