Languages

Neges gennym ni

Nôd Theatr na nÓg yw i adrodd straeon, a bydd angen straeon arnom ni yn fwy nag erioed wrth inni gamu i fyd diethr, lle byddwn ni’n ysu i wneud synnwyr o'r cyfan.

Rhywbeth sydd wedi’n taro ni wrth i ni mordwyo’r byd newydd ‘ma, yw does dim byd all cymryd lle perfformiadau byw - Mae’n unigryw.

Yn ystod y cyfnod ansicr hyn a dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, rydym ni yn Theatr na nÓg yn estyn ein cariad a'n dymuniadau da i bawb sy’n wynebu yr heriau cyfredol.

Rydyn ni'n sefyll ochr yn ochr â'n ffrindiau, ein cyd-artistiaid. Gyda'r theatrau a'u staff. Gyda'n cynulleidfaoedd, ac yn benodol, y plant ysgol , sy'n ymweld â ni bob hydref gyda'u hathrawon.

Rhaid i ni cadw ati i gysylltu ac i ddal ati i adrodd ein straeon.
Felly rydyn ni'n edrych ymlaen at yr amser pan allwn ni ail-agor ein llyfr stori i'ch difyrru, a'ch swyno - i ail-gysylltu â CHI!

Cymerwch ofal, byddwch yn ddiogel, arhoswch gartref, edrychwch ar ôl eich gilydd, ac edrychwn ymlaen i groesawu chi gyd nôl I’r theatr yn fuan.

Theatr na nÓg

Flying the flag for Wales and Wallace

Flying the flag for Wales and Wallace

Neath based Theatr na nÓg have been spreading their magic in Makassar by performing their play “You Should Ask Wallace” in partnership with The British Council and in collaboration with Indonesian artist Abdi Karya. This unique opportunity is a celebration of Wallacea Week 2019 and the publication of Alfred Russel Wallace’s book The Malay Archipelago.
The original play, created by this Welsh Theatre company, tells the inspiring story of Alfred Russel Wallace, who was born in Usk and travelled the world collecting and detailing the variety of species. In 1854 he arrived in Indonesia, where in1858 wrote his theory of evolution by natural selection.
The British Council invited award-winning Theatr na nÓg to take part in the Festival of Inspiration, Education and the Arts to celebrate the diversity of the Wallacea region and held in Makassar from the 22nd -28th of November 2019.
Theatr na nÓg’s Artistic Director Geinor Styles said :- “It has been an incredible opportunity for us not only to tell the Welsh story of Wallace but to immerse ourselves in this incredibly diverse culture. Exactly as Wallace would have done all those years ago.”
“To collaborate with artists from the region where Wallace travelled and explored has given the experience another dimension. It is as much their story as ours. Wallace belongs wherever he goes. And so should the play” Styles added.
The play has been adapted to include the story of the characters that assisted Wallace at the time, namely Ali and Baderoon. Creating a bilingual production in English and Bahasar.
Styles explained that Wallace would have immersed himself in the culture and the language of which there are over 750 different languages in this rich and diverse region. So it was important for this new production to have both English and Bahasar side by side. This offered a new and exciting challenge for the company, who work bilingually only in Welsh and English.
The rehearsal process was conducted in both languages, with Styles and Abdi Karya, an artist from Makassar collaborating with actors Yosua Raharjo Pilli and Vicran Iskandar Putra and also Hildawaty who performed as the Bird of Paradise, one of the most significant discoveries that Wallace made.
Abdi Karya is keen to add that “This collaboration, which is devised, is based on Wallace's legacy about cultural diversity and its people, and we found that he had the same respect for culture as he did for the species he collected. And the diversity of Indonesian artists involved is represented by the origin of region where Wallace used to stay and discover those exact species.”
The reaction from audiences in Makassar seeing “Wallace” return was incredible. It was only overshadowed by the appearance of Ali his trusted assistant who came from Borneo and travelled with Wallace in the Malay Archipelago for eight years, who the audiences took to their hearts.
In addition to the performances the company held workshops with students, where Ioan Hefin performed extracts of the play, and Styles discussed how she wrote and researched the play which is
accessible for all ages yet illustrates one of the most important and complex theories in science – the theory of evolution by natural selection.
Ioan Hefin the actor who created the role of Wallace also learnt the parts of the script in Bahasar. “The way in which the story of Wallace captures an audience has always filled me with pride. Being able to cross the Wallace line has shown me that this inspiring story, with its origins in Wales, is now on a global stage. To witness that journey has been an amazing privilege.”

“In a time of extraordinary changes in our climate, the theory of evolution by natural selection has a deep resonance especially to people living here in one of the most important regions in the world for
bio-diversity. We all have a responsibility to take immediate action”.

The hope is that the play which originated in Wales will be performed in The Malay Archipelgo for years to come, and that Wallace’s legacy will live on for future generations.
This terrific opportunity tops a great year for this small Neath based company where they started the year with another British Council invitation to present their hit musical “Eye of the Storm” in Hong Kong and which has just completed a UK tour captivating audiences and receiving rave reviews.

Chwifio'r faner dros Gymru a Wallace

Mae Theatr na nÓg, sy'n hanu o Gastell-nedd, wedi bod wrthi'n lledaenu eu hudoliaeth ym Makassar trwy berfformio eu drama “Gofynnwch wrth Wallace” mewn partneriaeth â'r Cyngor Prydeinig ac ar y cyd â'r artist o Indonesia, Abdi Karya. Mae'r cyfle unigryw hwn yn ddathliad o Wythnos Wallacea 2019 a chyhoeddi llyfr Alfred Russel Wallace, The Malay Archipelago.

Mae'r ddrama wreiddiol, a grëwyd gan y cwmni theatr hwn o Gymru, yn adrodd stori Alfred Russel Wallace, a anwyd ym Mrynbuga ac a deithiodd y byd yn casglu ac yn cofnodi amrywiaeth y rhywogaethau. Ym 1854 fe gyrhaeddodd Indonesia, ac yno ym 1858 fe luniodd ei ddamcaniaeth o esblygiad trwy ddethol naturiol.

Gwahoddodd y Cyngor Prydeinig y cwmni arobryn Theatr na nÓg i gymryd rhan yng Ngŵyl Ysbrydoliaeth, Addysg a'r Celfyddydau i ddathlu amrywiaeth rhanbarth Wallacea a gynhaliwyd ym Makassar rhwng 22 a 28 Tachwedd 2019.

Meddai Cyfarwyddwr Artistig Theatr na nÓg, Geinor Styles:- “Bu'n gyfle anhygoel nid yn unig i ni adrodd stori Gymreig Wallace ond hefyd i ymdrochi yn y diwylliant hynod amrywiol hwn. Yn yr un ffordd yn union ag y byddai Wallace wedi'i wneud blynyddoedd maith yn ôl.”

“Mae gweithio ar y cyd ag artistiaid o'r rhanbarth lle bu Wallace yn teithio ac yn fforio wedi ychwanegu dimensiwn arall at y profiad. Eu stori nhw yw hi'n gymaint â'n stori ni. Mae Wallace yn perthyn i ble bynnag y mae'n mynd. Fel y dylai'r ddrama” ychwanegodd Styles.

Mae'r ddrama wedi cael ei haddasu i gynnwys stori'r cymeriadau a gynorthwyodd Wallace ar y pryd, sef Ali a Baderoon, gan greu cynhyrchiad dwyieithog yn Saesneg a Bahasar.

Esboniodd Styles y byddai Wallace wedi'i ymdrochi yn niwylliant ac iaith y rhanbarth cyfoethog ac amrywiol hwn, sydd â 750 o ieithoedd gwahanol. Felly, bu'n bwysig i'r cynhyrchiad newydd hwn gynnwys Saesneg a Bahasar ochr yn ochr â'i gilydd. Cynigiodd hyn her newydd a chyffrous i'r cwmni, sy'n gweithio'n ddwyieithog dim ond yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Cyflawnwyd y broses ymarfer yn y ddwy iaith, gyda Styles ac Abdi Karya, artist o Makassar yn gweithio ar y cyd â'r actorion Yosua Raharjo Pilli a Vicran Iskandar Putra a hefyd Hildawaty a berfformiodd fel Aderyn Paradwys, un o ddarganfyddiadau mwyaf arwyddocaol Wallace.

Mae Abdi Karya yn awyddus i ychwanegu bod “Y gwaith ar y cyd hwn sydd wedi'i ddyfeisio, yn seiliedig ar etifeddiaeth Wallace ynglŷn ag amrywiaeth ddiwylliannol a'i phobl, a bu i ni ddarganfod iddo ddangos yr un parch at ddiwylliant ag at y rhywogaethau a'u casglai. A chynrychiolir amrywiaeth yr artistiaid o Indonesia fu'n cymryd rhan gan darddiad y rhanbarth lle bu Wallace yn aros ac yn darganfod yr union rywogaethau hynny.”

Roedd yr ymateb gan gynulleidfaoedd ym Makassar wrth weld dychweliad “Wallace” yn anhygoel. Yr unig beth a'i daflodd i'r cysgod oedd ymddangosiad Ali, ei gynorthwy-ydd ffyddlon a hanodd o Forneo ac a deithiodd gyda Wallace yn Ynysfor Maleia am wyth mlynedd, a aeth yn annwyl i galonnau'r cynulleidfaoedd.

Yn ychwanegol at y perfformiadau, cynhaliodd y cwmni weithdai gyda myfyrwyr lle bu i Ioan Hefin berfformio detholiadau o'r ddrama, a thrafododd Styles sut y gwnaeth hi ysgrifennu ac ymchwilio i'r ddrama sy'n hygyrch i bob oedran ond yn dangos un o'r damcaniaethau pwysicaf a mwyaf cymhleth mewn gwyddoniaeth - damcaniaeth esblygiad trwy ddethol naturiol.

Dysgodd Ioan Hefin, yr actor a greodd rôl Wallace, rannau o'r sgript yn Bahasar hefyd. “Dwi bob amser wedi teimlo'n llawn balchder gyda'r ffordd y mae hanes Wallace yn bachu’r gynulleidfa. Mae medru croesi'r llinell Wallace wedi dangos i mi fod y stori ysbrydoliaethus hon, sydd â'i gwreiddiau yng Nghymru, bellach wedi cyrraedd llwyfan fyd-eang. Braint ryfeddol yw bod yn dyst i'r daith honno.”

"Mewn cyfnod o newidiadau hynod yn ein hinsawdd, mae'r ddamcaniaeth o esblygiad trwy ddethol naturiol yn cyseinio'n ddwys, yn enwedig i bobl sy'n byw yma mewn un o ranbarthau pwysicaf y byd o safbwynt bioamrywiaeth. Mae'n gyfrifoldeb arnom i gyd i gymryd camau ar unwaith"

Y gobaith yw y caiff y ddrama, sydd â'i gwreiddiau yng Nghymru, ei pherfformio yn Ynysfor Maleia am flynyddoedd i ddod, ac y bydd etifeddiaeth Wallace yn parhau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Mae'r cyfle penigamp hwn yn uchafbwynt i flwyddyn wych ar gyfer y cwmni bach hwn a leolir yng Nghastell-nedd. Dechreuon nhw y flwyddyn gyda gwahoddiad arall gan y Cyngor Prydeinig i gyflwyno eu sioe gerdd hynod boblogaidd "Eye of the Storm" yn Hong Kong ac mae newydd gwblhau taith o'r Deyrnas Unedig gan gyfareddu cynulleidfaoedd a derbyn adolygiadau canmoliaethus.

Image: 

Diolch gwirfoddolwyr!

Mae Theatr na nÓg eisiau dweud DIOLCH enfawr i ein gwirfoddolwyr ffantastig sydd wedi helpu allan gydag ein cynhyrchiad Heliwr Pili Pala yn ystod tymor yr Hydref. Roedd Kris, Karen, Abi, Geraldine, Haydn a Jenny yn edrych ar ôl y gweithdai yn Amgueddfa Abertawe ac yn tywys yr ysgolion o gwmpas Marina Abertawe. Roedd pob gwirfoddolwr wedi taflu eu hun mewn i fyd Alfred Russel Wallace ac wedi cadw sylw'r disgyblion trwy’r dydd.

Basen ni 'di methu neud e hebddoch chi! Dyma rhai o’r sylwadau gan athrawon a ddaeth i ddangos pa mor amhrisiadwy mae ein gwirfoddolwyr:
“Roedd y plant wedi mwynhau'r ymweliad i’r amgueddfa, roedden nhw’n hoffi edrych ar yr arteffactau ac yn siarad â’r gwirfoddolwyr ardderchog. Roedd y gwirfoddolwyr wedi neud yr ymweliad yn gwerthfawr”.
“Roedd y gwirfoddolwyr yn rhedeg y gweithgareddau yn gyfeillgar, yn denu sylw ac yn cefnogi'r disgyblion”.

Mae Kris, un o ein gwirfoddolwyr sydd yn astudio Drama Gymhwysol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, wedi rhannu ei farn ar ei brofiad gyda Theatr na nÓg yr Hydref yma: “Roedd hi’n brofiad hyfryd i gwrdd â rhyngweithio gyda’r plant o ysgolion gwahanol, roedden nhw’n chwilfrydig ac yn llawn egni. Nes i fwynhau'r gwaith yn y ddwy amgueddfa a hoffwn i helpu gydag unrhyw brosiectau arall sydd yn dod lan. Roedd y profiad yn dda ar gyfer fy ngwaith yn y dyfodol, diolch”.

Bydd llawer o gyfleoedd i ein gwirfoddolwyr yn 2020, ac os hoffech chi gymryd rhan plîs cysylltwch Carys ar 01639 641771 neu trwy e-bost ambassadors@theatr-nanog.co.uk. Diolch!

Image: 

Thank you ambassadors!

Theatr na nÓg would like to say a big THANK YOU to our fantastic ambassadors who helped out with our production of The Butterfly Hunter this Autumn. Kris, Karen, Abi, Geraldine, Haydn and Jenny all took care of the workshops at Swansea Museum and guided the schools around Swansea Marina. Each ambassador fully immersed themselves into the world of Alfred Russel Wallace and kept the school pupils engaged throughout the day.

We truly could not have done it without them! Here are a few comments from the teachers who came to show just how invaluable our ambassadors are:
“The children enjoyed the visit to the museum, they liked looking at the artefacts and talking to the volunteers who were excellent. The volunteers made the visit worthwhile”.
“Volunteers who were running the activities were very engaging, friendly and supportive of the pupils”.

Kris, one of our ambassadors who is currently studying Applied Drama at University of Wales Trinity Saint David, shared his thoughts on his experience this Autumn with Theatr na nÓg: “It was a wonderful experience getting to meet and interact with the children from different schools, they were all inquisitive and energetic. I enjoyed the work in both museums and would be interested in any upcoming projects I might be able to help on. It was a good experience for my future work, thank you”.

There will be lots of opportunities taking place in 2020 for our ambassadors, and if you would like to get involved then please contact Carys on 01639 641771 or by email at ambassadors@theatr-nanog.co.uk. Diolch!

Image: 

Theatre Company exports Welsh Hero

Theatr na nÓg is delighted to announce that the company will present their original play “You Should Ask Wallace” in Indonesia.

The play tells the inspiring story of Alfred Russel Wallace, who was born in Usk and who left Wales in 1854 to document the diverse fauna, flora of the area in Indonesia now known as the Wallacea Region.

The British Council therefore has invited the award-winning Theatr na nÓg to take part in the Festival of Inspiration, Education and the Arts to celebrate the diversity of the Wallacea region. The Festival will be held in Makassar from the 22nd -28th of November 2019.

Paul Smith, Director of The British Council in Indonesia explained how delighted they are about the collaboration, “Here in Indonesia we are thrilled that the Welsh Wallace is returning to the Archipelago. In our Wallace Week in Sulawesi we are not just exploring biodiversity but also the cultural and ethnic diversities that Wallace encountered. Theatr na nÓg’s production will contribute greatly to the understanding and inspiration of young audiences along The Wallacea Line and we are thrilled that the company will transfer the production to local performers to ensure its own ‘sustainability’ here.

Each year Theatr na nÓg create original productions for over 5,000 young people which integrate live theatre performance with innovative creative learning resources. The organisation will be sharing their successful model of presenting theatre and education in workshops and symposiums in Makassar. The company is grateful to Wales Arts International and British Council Cymru for supporting this exciting opportunity.

Theatr na nÓg’s Artistic Director Geinor Styles said :- “It is an incredible opportunity for us to tell the Welsh story of Wallace to an area that celebrates and recognises this often forgotten scientist who co-discovered the theory of evolution with Charles Darwin, and to be here in the place where Wallace wrote the theory is inspirational.”

Styles together with actor Ioan Hefin, who originated the role of Alfred Russel Wallace, will not only perform the original play but will subsequently work with Indonesian actors and director to enable them to formulate their own version of the drama which they can continue to present to local audiences. “Our first performance of ‘You Should ask Wallace’ was in 2008. At the time I thought we were revisiting an important but forgotten historical figure. I now realise that ARW is very much a voice for today and tomorrow. He was, and still is, a visionary influence”

This terrific opportunity tops a great year for this small Neath based company where they started the year with another British Council invitation to present their hit musical “Eye of the Storm” in Hong Kong and which has just completed a UK tour captivating audiences and receiving rave reviews.

Image: 

Cwmni fach o Gymru yn allforio arwr cymreig i ben draw byd.

Mae Theatr na nÓg yn falch i gyhoeddi bod y cwmni wedi ei wahodd i Indonesia gan y Cyngor Prydeinig i gydweithio gydag artistiaid o Indonesia ar ddrama wreiddiol y cwmni "You Should Ask Wallace."

Mae stori ysbrydoledig y dyn o Frynbuga, Alfred Russel Wallace a adawodd Cymru yn 1854 i gofnodi ffawna a fflora amrywiol yr ardal yn Indonesia, a adwaenir bellach fel rhanbarth Wallacea. Mae'r Cyngor Prydeinig felly wedi gwahodd Theatr na nÓg i gymryd rhan yn yr Ŵyl Ysbrydoliaeth, Addysg a'r Celfyddydau i ddathlu amrywiaeth rhanbarth Wallacea rhwng 22ain a’r 29ain o Dachwedd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig y cwmni, Geinor Styles:- "Mae'n gyfle arbennig i ni adrodd stori Gymreig Wallace i ardal sy'n dathlu ac yn cydnabod y gwyddonydd hwn, a ddarganfyddodd theori esblygiad ar y cyd â Charles Darwin, ac mae bod yma yn y man lle ysgrifennodd Wallace yr union bapur ar y theori yn anhygoel."

Bydd Styles, ynghyd â'r actor Ioan Hefin, a greodd rôl Alfred Russel Wallace, nid yn unig yn perfformio'r ddrama wreiddiol ond yn cyd-weithio gydag actorion a chyfarwyddwr o Indonesia i'w galluogi i lunio eu fersiwn nhw eu hunain o'r ddrama fel y gallant barhau i'w chyflwyno y ddrama o Gymru i gynulleidfaoedd lleol. "Roedd ein perfformiad cyntaf o 'You Should Ask Wallace' yn 2008. Ar y pryd roeddwn yn meddwl ein bod yn ailedrych ar ffigur hanesyddol pwysig ond anghofiedig. Rwy'n sylweddoli erbyn hyn bod Alfred Russel Wallace yn llais pwysig ar gyfer heddiw ac yfory. Yr oedd, ac y mae'n dal i fod, yn ddylanwad gweledigaethol."

Bob blwyddyn mae'r sefydliad yn creu cynyrchiadau gwreiddiol i dros 5,000 o bobl ifanc sy'n plethu perfformiad theatr gydag adnoddau dysgu creadigol digidol. Bydd y y cwmni yn rhannu ei fodel llwyddiannus o gyflwyno theatr ac addysg mewn gweithdai a symposia yn Makassar. Mae'r cwmni'n ddiolchgar i Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Prydeinig Cymru am gefnogi'r cyfle cyffrous hwn.

Mae'r cyfle gwych hwn yn benllanw ar flwyddyn arbennig i'r cwmni bach hwn o Gastell-nedd. Dechreuodd y flwyddyn gyda gwahoddiad arall gan y Cyngor Prydeinig i fynd â sioe gerdd llwyddiannus, sef "Eye of the Storm" i Hong Kong, sydd newydd gwblhau taith o'r DU gan ddenu adolygiadau gwych.

Image: 

Cydweithrediad gwyddoniaeth gyfrifiadurol greadigol Abertawe yn ysbrydoli meddyliau ifanc â phrosiect newydd, sy’n dod â dysgu peiriant ynghyd ag un o ddarganfyddiadau gwyddonol pwysicaf Cymru.

Mae’r rhaglen allgymorth arloesol i ysgolion Technocamps wedi ymuno unwaith yn rhagor â’r cwmni aml-wobrwyedig Theatr na nÓg ar gyfer prosiect ar y cyd sy’n dod â pheth o’r sgiliau technoleg fwyaf blaenllaw at blant a phobl ifanc ledled De Cymru.

Mae eu prosiect mwyaf diweddar, sy’n seiliedig ar y ddrama Heliwr Pili Pala, yn dod ag adrodd straeon hudolus am y gwyddonydd o Gymru Alfred Russel Wallace (cyfoeswr â Darwin a ddarganfyddodd theori esblygiad yn annibynnol yn sgil ei anturiaethau i bedwar ban byd) ynghyd â sgiliau i gatalogio natur drwy ddysgu peiriant.

Dyma’r prosiect cyntaf erioed i Technocamps a Theatr na nÓg greu partneriaeth arno yng Nghymru ers eu cydweithio poblogaidd rhyngwladol yng Ngwyl SPARK Hong Kong yn gynharach eleni.

Ers ei sefydlu yn 2003, bu tîm Technochamps yn darparu gweithdai am raglennu, datblygu gemau, robotigs, codio a datblygu apiau i fwy na 45,000 o bobl ifanc yng Nghymru. Mae gweithdy diweddaraf Technochamps sy’n archwilio dysgu peiriant, ymhlith y mwyaf uchelgeisiol hyd yma. Mae dysgu peiriant yn cymhwyso deallusrwydd artiffisial mewn systemau, gan roi’r cyfle iddynt ddysgu a gwella’n awtomatig yn sgil profiad heb raglennu pellach. Diolch i’r cydweithio hwn, cafodd plant ledled De Cymru y cyfle i roi cynnig ar hyn eu hunain, gan greu eu rhaglenni deallus eu hunain a fydd, dros amser, yn dysgu i gatalogio’r gwahanol drychfilod a phryfed maen nhw’n eu darganfod yn rhywogaethau diffiniedig.

Cafodd y gweithdai arloesol hyn eu cynnig i ysgolion cynradd ledled Abertawe fel rhan o becyn i ysgolion i gyd-fynd â chynhyrchiad diweddaraf Theatr na nÓg, Heliwr Pili Pala a bydd ar gael i’r cyhoedd cyn bo hir gydag adnoddau ar wefan Technocamps. Ysgrifennwyd Heliwr Pili Pala, drama wreiddiol ar gyfer Theatr na nÓg yn dathlu bywyd y gwyddonydd o Gymru Alfred Russel Wallace, gan y Cyfarwyddwr Artistig Geinor Styles, sydd wedi ei gwobrwyo â Chymrodoriaeth Anrhydeddus oddi wrth y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama am ei gwaith yn dod â theatr o ansawdd uchel i blant yng Nghymru.

Ganwyd Alfred Russel Wallace yn Llanbadog, Sir Fynwy, ac yn ddiweddarach roedd yn byw yng Nghastell-nedd. Darganfyddodd Theori Esblygiad yn annibynnol o Charles Darwin yn yr 1850au - mewn gwirionedd cafodd ei bapur ar y pwnc ei gyhoeddi ar y cyd ac ochr yn ochr â phapur Darwin. Ers ei farwolaeth mae rôl Wallace yn un o’r darganfyddiadau mwyaf erioed wedi diflannu o hanes bron tra bo Darwin yn cael ei gydnabod gan blant ledled y byd. Mae’r Heliwr Pili Pala yn mynd â chynulleidfaoedd ifanc ar antur drwy fywyd Wallace a’i fordeithiau drwy jyngl Brasil a’r Malay Archipelago, gan amlygu pwysigrwydd bioamrywiaeth a sgwrsio ar hyd y daith.

Mae’r cynhyrchiad wedi bod yn rhedeg fel rhan o brosiect theatr ysgolion blynyddol Theatr na nÓg drwy gydol misoedd Medi a Hydref 2019. Ei deitl Saesneg yw The Butterfly Hunter.
Fodd bynnag, bydd dau berfformiad am ddim i’r cyhoedd yn Theatr Dylan Thomas, ynghyd â gweithdai Technocamps, yn digwydd fel rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Abertawe ddydd Sadwrn 26 Hydref 2019.

Gweithdy Cyfrwng Saesneg: 2.30pm, Ystafell Vivian, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Perfformiad Cyfrwng Saesneg: 4.30pm, Theatr Dylan Thomas
Gweithdy Cyfrwng Cymraeg: 10.30am, Ystafell Vivian, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Perfformiad Cyfrwng Cymraeg: 12pm, Theatr Dylan Thomas

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe.

Image: 

Swansea’s creative computer science collaboration inspires young minds with a new project bringing together machine learning and one of Wales’ landmark scientific discoveries.

The innovative schools’ outreach programme Technocamps have once again joined forces with award-winning company Theatr na nÓg for a collaborative project bringing some of the most cutting-edge technology skills to children and young people around South Wales.

Based around the play The Butterfly Hunter, their newest project brings together magical storytelling about Welsh scientist Alfred Russel Wallace (a contemporary of Darwin whose globe-trotting adventures led him to independently discover the theory of evolution) and skills to catalogue nature through machine learning.

It Is the first project that Technocamps and Theatr na nÓg have partnered on in Wales since making their popular collaboration international at Hong Kong’s SPARK Festival earlier this year.

Since their establishment in 2003, the Technocamps team has delivered workshops in programming, games development, robotics, coding and app development to more than 45,000 young people in Wales. Their latest workshops exploring machine learning, are some of their most ambitious to date. Machine learning is the application of artificial intelligence (AI) in systems, allowing them to automatically learn and improve from experience without further programming. Thanks to this collaboration, children across South Wales have had the opportunity to try this out for themselves, creating their own intelligent programmes which, over time, learn to catalogue different bugs and insects they find into defined species.

These innovative workshops have been offered to primary schools across Swansea as part of a schools’ package around Theatr na nÓg’s latest production The Butterfly Hunter and will soon be available to the public with resources available on the Technocamps website. An original play from Theatr na nÓg celebrating the life of Welsh scientist Alfred Russel Wallace, The Butterfly Hunter was written by Artistic Director Geinor Styles, who was awarded an Honorary Fellowship from the Royal Welsh College of Music and Drama for her work bringing high quality theatre to children in Wales.

Born in Llanbadog, Monmouthshire, and later resident of Neath, Alfred Russel Wallace discovered the Theory of Evolution independently of Charles Darwin in the 1850s – in fact his paper on the subject was jointly published alongside Darwin’s own. Since his death, Wallace’s role in one of the greatest discoveries of all time has almost disappeared from history while Darwin’s is recognised by children across the world. The Butterfly Hunter takes young audiences on an adventure through Wallace’s life and voyages through the Brazilian jungle and Malay Archipelago, highlighting the importance of biodiversity and conservation along the way.

The production has been running as part of the Theatr na nÓg’s annual schools’ theatre project throughout September and October 2019, in English and in Welsh language as Heliwr Pili Pala. However, two free public performances at The Dylan Thomas Theatre, complete with Technocamps workshops, will be taking place as part of the Swansea Science Festival on Saturday 26th October 2019.

English language workshop: 2.30pm, Vivian Room, National Waterfront Museum
English language performance: 4.30pm, Dylan Thomas Theatre
Welsh language workshop: 10.30am, Vivian Room, National Waterfront Museum
Welsh language performance: 12pm, Dylan Thomas Theatre

More information can be found on the Swansea Science Festival website by clicking here.

Image: 

Mae Western Power Distribution yn Cyhoeddi Cefnogaeth ar gyfer Sioe Gerdd Ynni Adnewyddadwy Llwyddiannus

Yr wythnos hon agorodd y sioe gerdd arobryn Eye of the Storm gymal Cymru o’i thaith yn y DU mewn digwyddiad arbennig a noddir gan Western Power Distribution yn Theatr Grand Abertawe.

Agorodd y cynhyrchiad i glod mawr yn yr Alban yn gynharach yr hydref hwn, gan gipio adolygiadau 5 seren. Wedi'i greu gan gwmni theatr Cymraeg, Theatr na nÓg, mae'r naratif yn canolbwyntio ar fam a merch sy'n byw mewn tlodi yng nghartref symudol yn Aberdâr. Yn ofalwr i'w mam, mae Emmie yn cael ei thynnu i mewn i'w hawch i astudio ffiseg a thywydd eithafol fel ffordd o ddianc rhag ei sefyllfa, gan ddyfeisio system arloesol o dynnu ynni adnewyddadwy o gorwyntoedd artiffisial ar hyd y ffordd.

Mae WPD, gweithredwr rhwydwaith trydan De Cymru, wedi cytuno i noddi'r adnoddau addysgol i gyd-fynd â'r cynhyrchiad. Wedi'i anelu at gynulleidfaoedd 8 - 12+ oed, mae Eye of the Storm yn cynnig cyfleoedd dysgu o amgylch themâu’r newid yn yr hinsawdd, merched mewn STEM, tywydd eithafol a thrydan, ynghyd â chodi ymwybyddiaeth o faterion cymdeithasol gan gynnwys gofalwyr ifanc ac iechyd meddwl.

Mae Theatr na nÓg a WPD hefyd yn gweithio gyda'i gilydd i helpu i godi ymwybyddiaeth o Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth y gweithredwr trydan. Mae'r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn yn darparu cefnogaeth ychwanegol i gwsmeriaid ynni a allai fod yn agored i niwed mewn sefyllfa toriad trydan a chael trafferth i ymdopi. Gall hyn gynnwys pobl mewn sefyllfaoedd teuluol cymhleth fel Emmie, neu unigolion sy’n ddibynnol ar drydan yn feddygol, sy’n hŷn neu’n anabl, neu sydd ag anghenion cyfathrebu fel nam ar eu golwg neu eu clyw. Gall eraill sy'n agored i niwed dros dro, fel ymadawyr ysbyty neu famau â babanod newydd-anedig hefyd ymuno â'r gofrestr.

Mae'n gyflym ac yn hawdd cofrestru ar gyfer cefnogaeth ychwanegol gan y gwasanaeth PSR cyfrinachol trwy ymweld â https://www.westernpower.co.uk/customers-and-community/priority-services neu ffonio 0800 096 3080. Os ydych chi'n fyddar neu yn drwm eich clyw, gallwch siarad â thîm WPD ar y rhif uchod gan ddefnyddio Text Relay trwy ddeialu 18001 yn gyntaf gan ddefnyddio'ch ffôn testun.

Dywedodd Karen Welch, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol WPD: “Rydym yn falch iawn o allu cefnogi’r cynhyrchiad hwn, sy’n tynnu sylw at rai negeseuon pwysig iawn ar gyfer ein hoes ni.”

Yn dilyn wythnos o berfformiadau yng Nghaeredin ac yna Abertawe, bydd Eye of the Storm ar daith i Portsmouth, Birmingham, Casnewydd, Bangor ac Aberystwyth. Mae tocynnau ar werth nawr, ewch i eyeofthestormmusical.co.uk.

Image: 

Pages

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog