Languages

Aimee Morris yn sôn am ei Phrofiad Gwaith yn y byd Theatr

Fel person ifanc sy'n byw yng Nghymru, dywedir wrthym yn gyson bydd ‘Profiad Gwaith’ yn edrych yn dda ar eich CV, a bydd hynny'n gwneud eich datganiad personol yn well, gan cynyddu eich siawns o gael eich derbyn i’ch brifysgol dewis cyntaf. Dyma'r unig fanteision y credais y byddai profiad gwaith yn rhoi i mi tan i mi dreulio wythnos yn Theatr na nÓg.

Rydw i'n berson creadigol iawn ac wedi dwli â’r celfyddydau ers i mi fod yn ferch fach. Roeddwn i arfer mynychu grwpiau theatr, gwersi ballet, gwersi canu, perfformio ym mhob math o gyngerddau ysgol ac wastad wedi teimlo'n gyfforddus wrth wneud hi. Yn fyr, rwyf wedi caru'r theatr ers blynyddoedd, ac yn ceisio gweld cymaint o gynyrchiadau byw ag y gallaf! Yn ystod fy blynyddoedd olaf yn yr ysgol gynradd, fe ges i’r cyfle i fynychu cynhyrchiad Theatr na nÓg - 'The Buterflyfly Hunter'. Dwi dal yn cofio nes i neidio allan o'm sedd pan welais fod llong Alfred Russel Wallace ar dân a bod ei holl waith y bu'n ei wneud yn ymchwilio i wahanol rywogaethau dros y ddwy flynedd ddiwethaf wedi llosgi. Ers hynny, dwi ‘di bod yn ffodus i weld nifer fawr o gynyrchiadiadau Theatr na nÓg – o ‘Arandora Star’ yn 2011, hyd at ei sioe diweddaraf 'Eye of the Storm' yn 2017.

Oherwydd hyn, roedd y dewis lle hoffwn fynd am brofiad gwaith yn un hawdd. Mae bod yma wythnos hon wedi agor fy llygaid ar faint o wahanol yrfaoedd sydd yn gysylltiedig â drama. Gan fy mod i wastad wedi moyn actio a pherfformio, nes i ddim sylweddoli am yr hyn sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni mewn cwmni theatr. Mae cymaint o swyddi nad oeddwn wedi'u hystyried - marchnata, cyllid, codi arian, rheolwr cynhyrchu, cyfathrebu a llawer mwy. Dwi wedi sylweddoli nawr bod fy syniad gwreiddiol o’r diwydiant ddrama a theatr yn un gonfensiynol iawn, gan gredu yr unig ffordd o fod yn llwyddianus yw i fod yn seren. Trwy dreulio’r wythnos yma gyda chymaint o bobl hyfryd, yn ymgysylltu â gwahanol swyddi, cael fy nhrin â pharch a gwneud ffrindiau gyda phawb, dwi nawr yn gweld y diwydiant yn hollol wahanol. Beth dwi’n ceisio dweud yw dylai pobl ddim feddwl taw yr hyn sydd yn digwydd ar y llwyfan neu o flaen y camera yw’r unig peth pwysig, mae yna llawer mwy. Os allech datgloi’r syniad yma, gwelwch fod y byd Theatr a Drama yn gallu cynnig lot fawr o bosibiliadau i chi. Dyma beth dwi wedi dysgu o fy amser byr gyda Theatr na nÓg.

Image: 

Aimee Morris Shares Her Thoughts on Work Experience in Theatre

Work experience - As a young person living in Wales, it’s something we are constantly told that looks good on a CV, and that will make your personal statement better, giving you a higher chance of getting into the university of your choice. These were the only benefits I thought work experience would give me up until my week in Theatr na nÓg. I am a very creative person and have always adored the arts since I was a little girl, I’d go to theatre groups, ballet lessons and singing lessons, perform in all school concerts and plays, I have always felt most comfortable when I am performing. In short, I have loved the theatre for years, and regularly go to see live productions – as many as I can! When I was in my last few years in primary, my school had the lucky opportunity to attend Theatr na nÓg’s production of ‘The Butterfly Hunter’. I still remember how I jumped out of my seat when Alfred Russel Wallace’s ship caught fire, and all of the work he had done researching different species for the past 2 years had gone. Since this I have been a regular attender of Theatr na nÓg’s productions, from the Arandora star in 2011, to the recent ‘Eye of the Storm’ 2017.


Because of this, choosing where I would like to go for work experience was an easy choice, I was familiar with the people who worked there, and also had a calling for that particular line of work. Being here this week has really opened my eyes on how many different careers there actually are related to drama, acting and performing, I had been so fixed on the stage that I had forgotten all about what happens behind the scenes in a theatre company. There are so many jobs I had not thought about, such as marketing, finance, fundraising, production manager, communications and many more.

I realise now that I have been very conventional with the idea of drama and theatre, believing that you have to make it big in the industry or you will be branded a ‘failure’. However spending my week here with so many lovely people, getting stuck in with different jobs, being treated with respect and making friends with everyone, has changed my mind about the whole industry, what I am trying to say is that people shouldn’t think drama is just about what happens on the stage or what happens in front of a camera, it’s very much more, and all you have to do is unlock everything the world of drama and theatre has to offer you, and my short time at Theatr na nÓg has done this for me.

*Prefer your news yn y Gymraeg? A Welsh version of this blog will be published shortly.*

Image: 

A’r enillydd yw… Theatr na nÓg!

Fis Mai, aeth Theatr na nÓg ar daith i Gaerdydd ar gyfer Gwobrau Arts & Business Cymru yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, lle roeddem wedi’n henwebu ar gyfer gwobr gyffrous.

Roedd ein prosiect Would You Jump? wedi’n gosod ni a’n cydweithwyr Awdurdod Harbwr Caerdydd a Phorthladd Aberdaugleddau yn y categori Celfyddydau, Busnes a’r Amgylchedd.

Rydym wrth ein bod i gyhoeddi ein bod wedi ennill y wobr, gyda’r holl feirniaid yn gytûn. Dechrau gwych i adfywio’r prosiect yn 2018 lle byddwn yn gweithio gyda mwy fyth o ysgolion a phobl ifanc ar draws De Cymru yr wythnos nesaf.

Dywedodd Arts & Business Cymru:

‘Gwnaeth y beirniaid ganmol Awdurdod Harbwr Caerdydd a Phorthladd Aberdaugleddau am eu gweledigaeth wrth gomisiynu drama i fynd i’r afael â her gyffredin. Noddodd y busnesau Theatr na nÓg i ddyfeisio a pherfformio drama a oedd yn codi ymwybyddiaeth o beryglon nofio a neidio i’r dŵr mewn ardaloedd morwrol prysur ym Mae Caerdydd ac Aberdaugleddau. Gweithiodd y cwmni theatr gyda disgyblion o flynyddoedd 6-8 yn y ddau leoliad, yn ogystal â rhoi perfformiadau cyhoeddus ar lannau’r dŵr. Gwelwyd Would you Jump? gan dros 1,000 o bobl ac adroddodd y ddau fusnes leihad mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod Haf 2017. Roedd y prosiect mor llwyddiannus wrth hyrwyddo neges diogelwch dŵr allweddol mae’r noddwyr wedi cynyddu eu buddsoddiad ar gyfer 2018. Bydd hyn yn galluogi ail gam, yn cynnwys gweithdai ysgrifennu i ddisgyblion yng Nghaerdydd ac Aberdaugleddau, fydd yn datblygu dilyniant i’r ddrama wreiddiol. Cytunodd y beirniaid mai’r cywaith trawiadol hwn oedd yr enillydd amlwg yn y categori hwn.’

Cewch wybod rhagor am ein prosiect arobryn yma >>

Image: 

And the winner is… Theatr na nÓg!

This May, Theatr na nÓg took a trip to Cardiff for the Arts & Business Cymru Awards in Wales Millennium Centre, where we were up for an exciting nomination.

Our project Would You Jump? had placed us and our collaborators Cardiff Harbour Authority and Port of Milford Haven in the category of Arts, Business and the Environment.

We’re delighted to announce that we scooped the award, with all judges in agreement. A great start to our 2018 reincarnation of the project that sees us working with even more schools and young people across South Wales next week.

Arts & Business Cymru stated:

‘The judges praised Cardiff Harbour Authority and Port of Milford Haven for their vision in commissioning a drama to address a common challenge. The businesses sponsored Theatr na nÓg to devise and perform a play that raised awareness of the dangers of swimming and tombstoning in busy maritime areas in Cardiff Bay and Milford Haven. The theatre company worked with pupils from years 6-8 in both places, as well as giving public performances on the waterfronts. Would you Jump? was seen by over 1,000 people and both businesses reported a decrease in anti-social behaviour during Summer 2017. The project was so successful in promoting a key water safety message that the sponsors have increased their investment in 2018. This will enable a second stage, involving writing workshops for pupils in both Cardiff and Milford Haven, who will develop a sequel to the original play. The judges agreed that this impressive collaboration was the clear winner of this category.’

Find out more about our award-winning project here >>

Image: 

Nye & Jennie - Y ddrama sy’n archwilio stori bersonol sylfaenydd y GIG Aneurin Bevan a Jennie Lee yn mynd ar daith yn y DU

Theatr na nÓg wedi cyhoeddi taith o’r DU o Nye & Jennie, ei stori garu wleidyddol o fri yr hydref hwn.

Bu Aneurin Bevan, a adwaenir yn well fel 'Nye', a’i wraig Jennie Lee yn brwydro gyda'i gilydd am ffordd newydd o fyw i bobl Prydain; ef oedd llais tanbaid cymoedd Cymru ar feinciau cefn Llafur, a ddaeth yn un o’r gwleidyddion enwocaf a welodd y wlad hon erioed, a hithau yn ferch i löwr o Fife a ddaeth yn AS Sosialaidd cyn iddi fod yn ddigon hen i bleidleisio. Gyda'i gilydd teithiodd y ddau trwy fyd tymhestlog gwleidyddiaeth i sefydlu sefydliadau Prydeinig gwych er budd pawb - y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a'r Brifysgol Agored.

Mae’r ddrama bersonol a barddol hon yn cynnig golwg hynod ddifyr ar briodas un o bartneriaethau gwleidyddol mwyaf nodedig yr 20fed Ganrif, a chafodd yr awdur Meredydd Barker ei enwebu ar gyfer y Dramodydd Gorau yng Ngwobrau Theatr Cymru 2017. Mae cast nodedig yn cynnwys Gareth John Bale fel Aneurin Bevan, sydd wedi dychwelyd yn ddiweddar o Efrog Newydd yn perfformio ei rôl arbennig yn sioe un dyn Theatr y Torch, Grav, ac yn dilyn teithio gyda’r Royal Shakespeare Company, Louise Collins fel Jennie Lee. Dyma gyd-gynhyrchiad cyntaf Theatr na nÓg gydag Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin, partner naturiol ar gyfer drama am eu harwr lleol.

Dywedodd cyfarwyddwr Nye & Jennie, a chyfarwyddwr artistig Theatr na nÓg Geinor Styles;

"Y thema barhaus yn ein holl waith fel cwmni yw i adrodd straeon am gymeriadau ysbrydoledig, boed hynny yn sioe gerdd fawr, yn sioeau ar gyfer ysgolion neu’n ddrama prif lwyfan. Roeddem am adrodd stori dau unigolyn rhyfeddol, ill dau o gefndiroedd di-nod a lwyddodd i newid bywydau cenedlaethau o bobl gyffredin."

Mae’r daith yn cyd-daro â 70 mlwyddiant sefydlu'r GIG yn 1948, blwyddyn lle mae myfyrio ar y GIG a’i ddelfrydau sylfaenol yn anochel wedi bod yn y newyddion, gyda chyflawniad Bevan yn cael ei gydnabod a’i ddathlu ledled y wlad.

Mae tocynnau eisoes ar werth mewn rhai lleoliadau yng Nghymru, a chaiff taith lawn y DU ei chyhoeddi’n fuan yn nyeandjennie.com

Image: 

Nye & Jennie - The play exploring the intimate story of NHS founder Aneurin Bevan and Jennie Lee goes on UK tour

Theatr na nÓg have announced a UK-wide tour of their political love story Nye & Jennie this autumn.

Aneurin Bevan, better known as ‘Nye’, and his wife Jennie Lee fought together for a new way of life for the people of Britain; he the Welsh Valleys’ firebrand on the Labour backbenches, who rose to become one of the greatest politicians this country has ever seen, and she the miner’s daughter from Fife who became a Socialist MP before she was old enough to vote. Together they navigated the turbulent world of politics to set up great British Institutions for the benefit of all - the National Health Service and the Open University.

This intimate and poetic play offers a fascinating insight on the marriage of one of the most outstanding political partnerships of the 20th Century and saw writer Meredydd Barker nominated for Best Playwright at the Welsh Theatre Awards 2017. A notable cast features Gareth John Bale as Aneurin Bevan, who has recently returned from New York performing his celebrated role in Torch Theatre’s one-man show Grav, and fresh from touring with the Royal Shakespeare Company, Louise Collins as Jennie Lee. This is Theatr na nÓg’s first co-production with Aneurin Leisure Trust, a natural partner for a play about their local hero.

Director of Nye & Jennie, and Theatr na nÓg Artistic Director Geinor Styles said;

"The running theme through all of our work as a company is to tell stories of inspirational characters, whether it be a large scale musical, show for schools or main stage drama. We wanted to tell the story of two extraordinary individuals, who both from humble origins succeeded in changing the lives of generations of ordinary people.”

The tour coincides with the 70th anniversary of the founding of the NHS in 1948, a year in which reflection on the NHS and its founding ideals have inevitably been making the news, and Bevan’s achievement recognised and celebrated across the country.

Tickets are already on sale at some venues, and the full UK tour will be announced shortly at nyeandjennie.com

Image: 

Cyhoeddi’r cast ar gyfer stori ryfel Gymreig gyfareddol Theatr na nÓg, Y Bluen Wen

Yr hydref hwn bydd Theatr na nÓg yn cyflwyno stori ddirdynnol am deulu, cariad a cholled yn Theatr Dylan Thomas Abertawe.

Yn dilyn breuddwyd bachgen ifanc yn Abertawe am antur adeg y rhyfel a’r realiti llym y mae'n ei wynebu, mae Y Bluen Wen yn ailgread hudol o’r frwydr enwog yng Nghoedwig Mametz yng ngogledd Ffrainc adeg y rhyfel, lle y lladdwyd neu anafwyd bron i 4000 o Gymry yn 1916.

Mae’r cynhyrchiad gwreiddiol hwn yn plethu naratif â cherddoriaeth werin swynol Gymreig yn hyfryd a chaiff ei arwain gan gast o actorion adnabyddus a cherddorion dawnus: Huw Blainey, y mae ei rolau amlwg yn y gorffennol wedi cynnwys Boy yn addasiadau Theatr y Sherman a’r New Vic o The Borrowers, a Lloyd yng nghynhyrchiad Theatr na nÓg Eye of the Storm; yr actor a’r cerddor Keiran Bailey fu’n ymddangos yng nghynyrchiadau blaenorol Theatr na nÓg Tom ac Eye of the Storm ac y mae ei gredydau cerddorol yn cynnwys gwaith gyda Charlotte Church a Mabon Jamie Smith ymhlith eraill; Geraint Rhys Edwards, sydd wedi gweithio ar ffilm, teledu a llwyfan ar draws y wlad ac enillodd gwobr Dorothy L Sayers am y newydd-ddyfodiad gorau; ac mae'r cwmni yn falch iawn o groesawu talent newydd o Sir Gaerfyrddin sef Lara Lewis, a raddiodd yn ddiweddar o Ysgol Actio Guildford.

Bydd perfformiadau Cymraeg a Saesneg o Y Bluen Wen yn cael eu cynnal yn Theatr Dylan Thomas Abertawe ar benwythnos Sul y cofio ym mis Tachwedd, i goffáu diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf a chanmlwyddiant y bleidlais i fenywod. Bydd pythefnos o berfformiadau a gweithdai ymdrochol ar gyfer ysgolion ar gael hefyd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Y Bluen Wen, Dan Lloyd:
'Mae'n gyffrous i fod yn cyfarwyddo drama mor gynnes ond trasig am frwydr teulu yn ystod erchyllterau'r Rhyfel Byd cyntaf. Mae’n gast gwych a fydd yn dod â chyfnod bythgofiadwy yn ein hanes yn fyw trwy adrodd storïau, barddoniaeth a cherddoriaeth.'

Am ragor o wybodaeth am y sioe, clipiau y tu ôl i'r llenni a chyhoeddiadau am werthu tocynnau, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol @theatrnanog.

Image: 

Cast Announced for Captivating Welsh War Tale The White Feather

This autumn we'll be presenting a devastating tale of family, love and loss at Swansea’s Dylan Thomas Theatre.

Following a young Swansea boy’s dream of wartime adventure and the harsh realities he encounters, The White Feather is a captivating retelling of the famous battle of Mametz Wood in war-torn northern France, where nearly 4000 Welshmen were killed or injured in 1916.

This original production beautifully interweaves narrative with beguiling Welsh folk music and is led by a cast of acclaimed actors and talented musicians: Huw Blainey, whose notable past roles include Boy in Sherman and New Vic Theatres’ stage adaptations of The Borrowers and Lloyd in Theatr na nÓg’s Eye of the Storm; Actor musician Keiran Bailey who featured in Theatr na nÓg’s past productions Tom and Eye of The Storm and whose musical credits include work with Charlotte Church and Jamie Smith’s Mabon among others; Geraint Rhys Edwards, who has worked on film, TV and stage across the country and winner of the Dorothy L Sayers Award for best newcomer; and the company are delighted to welcome fresh talent from Carmarthenshire born Lara Lewis, recently graduated from the Guilford School of Acting.

Both English and Welsh language performances of The White Feather will take place at Swansea’s Dylan Thomas Theatre on Remembrance Day weekend in November, to commemorate the end of World War I and the centenary of the women’s vote. Two weeks of performances and immersive workshops for schools will also be available.

The White Feather’s director Dan Lloyd said:
‘It’s exciting to be directing such a warm hearted yet tragic play about a family’s struggle during the horrors of first World War. It’s a terrific cast which will authentically bring to life an unforgettable period of our history through storytelling, poetry and music.’

For behind the scenes clips and ticket sale announcements, follow us on social media @theatrnanog.

Image: 

Hoffwn gyflwyno ein Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Wel helo!, Dwi m’ond eisiau cyflwyno fy hun fel aelod newydd dÎm Theatr na nÓg. Fi yw Rheolwr Marchnata, y Wasg a Chyfathrebu i’r cwmni, a fy enw i yw Nancy Sheterline.

Dyma ychydig o’m hanes i. Rydw i wedi symud nôl i Abertawe ar ôl bron i 10 mlynedd i ffwrdd. Roeddwn i arfer gweithio yn yr adran farchnata yn Theatr Phoenix yn Exeter. Rydw i’n hoff o foch cwta, power tools a betys!

Mae'n saff i ddweud bod cynlluniau cyffrous yn deillio o na nÓg a dwi’n ysu i ddechrau gweithio ar ein holl prosiectau.

Dydd Mawrth diwethaf, cefais y pleser o gyfarfod ein Llysgenhadon Ifanc - grŵp o ysgrifenwyr, cyfarwyddwyr, actorion a chreadigwyr ifanc, sy newydd ddechrau ar eu gyrfaoedd ym myd y theatr.

Rydw i’n edrych mlaen i gwrdd a phobl yr ydym eisoes â chysylltiadau a chreu cysylltiadau newydd hefyd - ond yn y cyfamser, os hoffech gysylltu â mi i ddweud helo, neu drosglwyddo unrhyw beth sy'n ymwneud â marchnata, y wasg neu'r cyfryngau, yna cysylltwch â fi ar nancy@theatr-nanog.co.uk

Image: 

Introducing our new Marketing Manager

Well hello. I’m Nancy and the newest member of Theatr na nÓg.

A bit about me...

In no particular order, I like guinea pigs, power tools, sassy female role models, anything with beetroot in it and (of course) long walks on the beach. I’ve recently made the move back to Swansea after nearly 10 years away, and used to run all things marketing and press at the buzzing multi-artform venue of Exeter Phoenix.

As Marketing, Press and Communications Manager for Theatr na nÓg I’ll be getting to know the people we already work with a bit better and helping those we don’t to find out more about who we are, how we work and most importantly, how to get involved in what we do. It’s safe to say that exciting plans are emanating from na nÓg HQ.

So that’s me. But what about you? Last Tuesday I had the pleasure of meeting na nÓg’s team of Young Ambassadors - a group of emerging writers, directors, actors and creatives who are all looking to make a mark on theatre in Wales with the support of this long-established company. I’m still yet to meet the rest of you, the schools, families, venues, culture vultures, music and theatre lovers who make what we do here possible. I’ll see you soon enough I’m sure, but in the meantime if you want to get in touch to say hello, or pass on your thoughts about anything marketing, press or comms related, you can reach me at nancy@theatr-nanog.co.uk

Image: 

Pages

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal