Languages

Hong Kong Youngsters Learn Computer Science Skills as Successful Welsh collaboration goes Overseas

The innovative school’s outreach programme Technocamps have announced that they’ll be reuniting with Theatr na nÓg for a collaborative project in Hong Kong this January as part of the SPARK Festival.

Since their establishment in 2003, the Technocamps team have delivered workshops in programming, games development, robotics, coding and app development to more than 45,000 young people in Wales. January 2019 sees them taking their reputation for inspiring young minds across the globe, with a special project based alongside the Asian Premiere of Theatr na nÓg’s award-winning Welsh musical Eye of the Storm.

Winner of Best Show for Young People at the 2018 Wales Theatre Awards, Eye of the Storm is set in the Welsh Valleys and tells the story of Emmie, a young carer who invents an artificial tornado to generate renewable energy. The hit show boasts a toe-tapping soundtrack written by the prolific and hugely talented songwriter Amy Wadge, best known for her Grammy Award winning song Thinking Out Loud (co-written with Ed Sheeran) and recent BAFTA Award for her music in hit TV series Keeping Faith.

The initial collaboration started back in 2017 when Theatr na nÓg began to look at ways to create genuinely engaging curriculum-based resources for teachers and primary school children to sit alongside a seven-week run of the musical in Swansea’s Dylan Thomas Theatre and Taliesin Arts Centre. Working with the experts at Technocamps, they were able to develop a creative approach to teaching the science of extreme weather. Through a series of bold and exciting workshops, Technocamps encouraged children to think outside the box, an attitude to learning underpinned by the notion that “for artists, scientists and programmers alike, creativity is crucial”.

Professor Faron Moller, Director of Technocamps and Professor of Computer Science at Swansea University commented that “bringing together computational thinking and creativity is a key element to motivate and inspire well-rounded young people who will become the innovators of tomorrow. Collaborating with Theatr na nÓg has enabled Technocamps to develop and deliver workshops which are not just hands-on and inspiring but packed full of creative thinking!”

In January the team aim to recreate 2017s success in Welsh schools with Hong Kong school children during SPARK Festival, honing skills on computational thinking and teaching concepts like centrifugal force and Bernoulli’s Principle through engaging interactive demonstrations, experiments and thought-provoking conversations.

Technocamps and Theatr na nÓg set off for Hong Kong this January, where Eye of the Storm will be performed at Tai Kwun, Hong Kong’s centre for heritage and arts between 18 – 20 January 2019.

More information can be found on the festival website: britishcouncil.hk/spark

Image: 

Pobl Ifanc Hong Kong yn Dysgu Sgiliau Cyfrifiadureg wrth i Gydweithrediad Llwyddiannus yng Nghymru yn Teithio Dramor

Mae rhaglen allgymorth ysgolion arloesol Technocamps wedi cyhoeddi y byddant yn ailymuno gyda Theatr na nÓg ar gyfer prosiect cydweithredol yn Hong Kong ym mis Ionawr fel rhan o'r Gŵyl SPARK.

Ers eu sefydlu yn 2003, mae'r tîm Technocamps wedi cyflwyno gweithdai mewn rhaglennu, datblygu gemau, roboteg, codio a datblygiad apiau i fwy na 45,000 o bobl ifanc yng Nghymru. Mae Ionawr 2019 yn eu gweld yn cael eu henw da am ysbrydoli meddyliau ifanc ar draws y byd, gyda phrosiect arbennig wedi'i seilio ochr yn ochr â Premiere Asiaidd o sioe gerddorol Gymreig Theatr na nÓg, sef Eye of the Storm.

Enillydd Sioe Gorau i Bobl Ifanc yng Ngwobrau Theatr Cymru 2018, mae Eye of the Storm wedi'i osod yng Nghymoedd Cymru ac yn adrodd hanes Emmie, gofalwr ifanc sy'n dyfeisio tornado artiffisial i gynhyrchu ynni adnewyddadwy. Mae'r sioe yn cynnwys trac-sain arbennig a ysgrifennwyd gan y cyfansoddwr talentog Amy Wadge, sy'n adnabyddus am ei gân a enillodd gwobr Grammy, sef Thinking Out Loud (wedi'i gyd-ysgrifennu ag Ed Sheeran) a gwobr BAFTA ddiweddar am ei cherddoriaeth mewn cyfres deledu Keeping Faith.

Dechreuodd y cydweithrediad cychwynnol yn ôl yn 2017 pan dechreuodd Theatr na nÓg edrych ar ffyrdd i greu adnoddau cwricwlaidd sy'n wirioneddol ddeniadol ar gyfer athrawon a phlant ysgol gynradd i eistedd ochr yn ochr â saith wythnos o'r sioe gerdd yn rhedeg yn Theatr Dylan Thomas Abertawe a Chanolfan Gelfyddydau Taliesin. Gan weithio gyda'r arbenigwyr yn Technocamps, roeddent yn gallu datblygu ymagwedd greadigol tuag at addysgu y gwyddoniaeth tu ôl tywydd eithafol. Drwy gyfres o weithdai uchelgeisiol a chyffrous, fe wnaeth Technocamps annog plant i feddwl y tu allan i'r bocs, agwedd tuag at ddysgu a ategir gan y syniad bod "ar gyfer artistiaid, gwyddonwyr a rhaglenwyr, mae creadigrwydd yn hanfodol".

Dywedodd yr Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr Technocamps ac Athro Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe fod "dod â meddwl cyfrifiadurol a chreadigrwydd at ei gilydd yn elfen allweddol i ysgogi ac ysbrydoli pobl ifanc a fydd yn dod yn arloeswyr yfory. Mae cydweithio â Theatr na nÓg wedi galluogi Technocamps i ddatblygu a chyflwyno gweithdai sydd nid yn unig yn ymarferol ac yn ysbrydoli, ond yn llawn meddwl creadigol! "

Ym mis Ionawr, mae'r tîm yn anelu at ail-greu llwyddiant 2017 mewn ysgolion yng Nghymru gyda phlant ysgol Hong Kong yn ystod Gŵyl SPARK, yn hogi sgiliau ar feddwl cyfrifiadurol ac addysgu chysyniadau fel grym allgyrchol ac Egwyddor Bernoulli trwy arddangosiadau rhyngweithiol a deniadol, arbrofion a sgyrsiau ysgogol i’r meddwl.

Mae Technocamps a Theatr na nÓg yn ymadael am Hong Kong ym mis Ionawr, lle bydd Eye of the Storm yn cael ei berfformio yn Tai Kwun, canolfan Hong Kong ar gyfer treftadaeth a chelfyddydau rhwng 18-20 Ionawr, 2019.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan yr wyl: britishcouncil.hk/spark

Image: 

Dyma Carys Wehden

Mae theatr wastad wedi bod yn rhan enfawr o fy mywyd. Cefais fy ysbrydoli o oedran ifanc gan fy athrawon ysgol gynradd ac o gwmnïau theatr a ddaeth i ein hysgol i berfformio i ni. Roedd Theatr na nÓg yn un o’r cwmnïau yma a ddaeth i ein hysgol, ac o’r eiliad yma ymlaen dwi’n gallu cofio meddwl hoffwn fod yn rhan o fyd hudol a chreadigol theatr. 15 blwyddyn yn ddiweddarach, a dyma fi yn dechrau gradd Meistr mewn Rheolaeth yn y Celfyddydau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. My gen i radd israddedig mewn Drama a Saesneg Llenyddiaeth o Brif Ysgol Birmingham ac rydw i’n teimlo o’r diwedd bod fy mreuddwyd o weithio yn y byd theatr yn dechrau dod yn realiti.

Fel siaradwr Cymraeg yn byw yng Nghymru, hoffwn fod celfyddydau Cymraeg yn ganolbwynt fy ngyrfa. Gan fy mod wedi gwneud profiad gwaith gyda’r BBC a Theatr y Sherman yn y gorffennol, meddyliais a gallai mynd yn nol at fy mhlentyndod a gwneud profiad gwaith gyda chwmni theatr dwi wedi edmygu am flynyddoedd. Awst yma wnes i sicrhau 5 ddiwrnod o brofiad gwaith gyda Theatr na nÓg. Roedd y profiad yma wedi cadarnhau bod y celfyddydau yn y diwydiant rydw i eisiau gweithio mewn, yn enwedig mewn theatr, a wnes i wir mwynhau fy amser gyda Theatr na nÓg. Roedd pob aelod o’r tîm wedi cymryd eu hamser i esbonio eu rôl a chyfrifoldebau a wnes i dderbyn gwybodaeth ar sut mae cwmni theatr yn gweithio. Fel aelod o’r gynulleidfa, rydyn ni’n gweld beth sy’n digwydd ar y llwyfan yn unig, ond mewn gwirionedd mae cymaint o waith caled yn digwydd misoedd cyn y perfformiadau.

Wnes i ffeindio swydd Kate Williams fel Rheolwr Theatr a swydd Nancy Sheterline fel Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu yn ddiddorol iawn. Gan fod dyma oedd fy mewnwelediad cyntaf i gwmni theatr, roedd hi’n hynod o ddiddorol i ddysgu am strategaethau marchnata ac i weld sut mae cyllidebau cynyrchiadau yn cael eu cyfrifo. Wnes i wir mwynhau ymchwilio am gronfeydd posib i Eye of the Storm a helpu Nancy gan ymchwilio a chrynhoi taflen o gysylltiadau gwasg defnyddiol. Yn ystod fy mhrofiad gwaith roeddwn i’n ddigon lwcus i eistedd mewn ar ymarferion am Y Bluen Wen. Roedd hi mor gyffrous i weld beth sy’n digwydd yn ystod yr adeg gyntaf o ymarferion ac roedd hi’n hyfryd i gwrdd â phob aelod o’r cast a’r criw. Er wnes i fwynhau gwylio'r ymarferion, roedd rhan ohono i yn cael ei thynnu yn nol i’r swyddfa i weld os oedd unrhyw dasgau gallai helpu gyda. Er bod y rhan creadigol o’r broses o gynhyrchiad yn ddiddorol, wnes i ddarganfod fy mod yn perthyn gwell i’r ochr mwy strategol a logistaidd.

Hoffwn i ddiolch i Theatr na nÓg am adael i mi dreulio amser yn ei gwmni theatr. Wnes i fwynhau pob eiliad o’r profiad ac mae beth rydw i wedi dysgu yn amhrisiadwy. Rydw i nawr yn teimlo’n hyderus i ddechrau fy ngradd Meistr gan fy mod yn gwybod llawer mwy am sut mae cwmni theatr yn gweithio. Rydw i’n edrych ymlaen at weld cynyrchiadau ardderchog gan Theatr na nÓg yn y dyfodol ac rydw i’n gobeithio bydd llawer mwy o bobl ifanc yn cael eu hysbrydoli, fel gwnes i.

Image: 

Meet Carys Wehden

Theatre has always been an important part of my life. I was inspired from a young age by my primary school teachers and by theatre companies who would come to our school to perform for us. Theatr na nÓg was one of the theatre companies that came to my school, and from that moment onwards I can remember thinking how I wanted to be involved in the creative and magical world of theatre. 15 years later, and here I am embarking on a Masters degree in Arts Management at the Royal Welsh College of Music and Drama. I have an undergraduate degree in Drama and English Literature from the University of Birmingham and I feel that my dream of working in the world of theatre is finally becoming a reality.

As a Welsh speaker living in Wales, I really want Welsh arts to be the focus of my career. Having done work experience with the BBC and Sherman Theatre in the past, I wondered whether I could return to my childhood and do work experience with a theatre company that I have admired for many years. This August, I managed to secure 5 days work experience with Theatr na nÓg. The experience confirmed for me that the Arts is the industry that I want to work in, especially in theatre, and I thoroughly enjoyed my time with Theatr na nÓg. While I was there, each member of the team spent time describing their role and responsibilities and I received first-hand knowledge on the inner workings of a theatre company. As an audience member, we only see what is on stage in front of us, when in reality so much hard work and detail goes on behind the scenes months prior to the performances.

I found Kate Williams’ job as Theatre Manager and Nancy Sheterline’s job as Marketing & Communications Manager particularly interesting. As this was my first insight into a theatre company, it was fascinating to learn about marketing strategies and to see how production budgets are calculated. I really enjoyed researching for potential funding for Eye of the Storm, and I also enjoyed helping Nancy by researching and compiling a spread sheet of useful press contacts. During my work experience I was lucky enough to sit in on rehearsals for The White Feather. It was so exciting to see what happens during the first stages of rehearsals, and it was really lovely to meet every member of the cast and crew. As much as I enjoyed watching the rehearsals, I couldn’t help but feel myself being drawn back to the office, to see if there were any tasks that I could help out with. Although the creative process of a production is so interesting, I have discovered that I am better suited to the more strategic and logistical side of things.

I would like to thank Theatre na nÓg for allowing me to spend time at their theatre company. I really enjoyed every second of the experience and what I have learnt is invaluable. I now feel confident going into my Masters degree as I know a lot more about how a theatre company works. I look forward to seeing all of the wonderful future productions by Theatr na nÓg and I hope that many more young people are inspired by their work, just like I was.

Image: 

Sut i Greu Tornado Dan Do

Rhai o ymenyddiau gorau'r byd mewn Dylunio Llwyfan yn ymuno i fynd i'r afael â her anarferol.

Fis Medi bydd yr arobryn Theatr na nÓg yn cyflwyno her dechnegol hynod ddifyr yn y digwyddiad OISTAT@50 rhyngwladol, sy'n cael ei gynnal eleni yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Caerdydd.

Yn cynnwys rhwydwaith byd eang o wneuthurwyr theatr arbenigol sydd â diddordeb ym mhosibiliadau diderfyn technoleg mewn dylunio, mae OISTAT (neu yr ' Organisation Internationale des Scénographes, Techniciens et Architectes de Théâtre') yn 50 mlwydd oed eleni. I nodi'r achlysur, dewiswyd dinas Caerdydd i gynnal wythnos o weithgareddau a digwyddiadau dathlu cyhoeddus, symposiums ymchwil ac anerchiadau, gweithdai a pherfformiadau, gyda chynrychiolwyr yn hedfan i'r ddinas o bedwar ban byd. Cynllunnir y dathliadau i rannu syniadau arloesol, annog arbrofi a hyrwyddo cydweithredu rhyngwladol mewn perfformiadau byw ar draws y byd.

Mae'r digwyddiad wythnos o hyd yn diweddu mewn cyflwyniad gan y cwmni theatr Cymreig arloesol Theatr na nÓg a fydd yn perfformio golygfa fer o'u drama arobryn Eye of the Storm.

Wedi'i hysgrifennu gan y Cyfarwyddwr Artistig Geinor Styles a'r cerddor sydd wedi ennill gwobr Grammy, Amy Wadge (sy'n fwyaf adnabyddus am ysgrifennu Thinkin' Out Loud gydag Ed Sheeran), mae Eye of the Storm yn antur gerddorol wefreiddiol wedi'i hanelu at gynulleidfaoedd ifanc sy'n hyrwyddo ynni amgen a chyflawniadau menywod mewn pynciau STEM. Mae'n adrodd stori Emmie, gofalwr ifanc gyda dawn mewn gwyddoniaeth, sy'n breuddwydio am ddianc rhag ei chyfrifoldebau yng Nghymru wledig i ddilyn stormydd yn America. Ar gyfer prosiect ysgol mae hi'n meddwl am syniad i gipio pŵer tornados i greu ffynhonnell ynni amgen ac mewn diweddglo ysblennydd mae'r cwmni'n creu tornado artiffisial yn fyw ar lwyfan.

Yn dilyn darn Theatr na nÓg o'r ddrama, bydd nifer o dimau o fyfyrwyr dylunio llwyfan technegol fedrus yn cyflwyno arddangosiadau byw o'u hateb i'r cwestiwn o sut i greu tornado gwirioneddol o flaen cynulleidfa mewn lleoliad theatr. Bydd pob tîm wedi bod yn gweithio ar y broblem drwy'r wythnos, gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau cemegol a ffisegol o dan arweiniad arbenigol Sean Crowley, Pennaeth Dylunio Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Mae OISTAT@50 digwydd yn CBCDC rhwng 27 Awst – 1 Medi 2018, gyda chyflwyniad tornado Theatr na nÓg yn digwydd am 6pm ar 1 Medi.

Edrychwch ar cardiffoistat50.com am fwy o wybodaeth, neu ewch i ar gyfer newyddion am daith Eye of the Storm DU 2019.

Image: 

How to Create an Indoor Tornado

Some of the world’s best minds in Stage Design join forces to tackle an unusual challenge.

This September the award-winning Theatr na nÓg will be presenting a fascinating technical challenge at the international OISTAT@50 event, which this year takes place in Cardiff’s Royal Welsh College of Music and Drama.

Made up of a global network of specialist theatre makers who are interested in the unlimited possibilities of technology in design, OISTAT (or the ‘Organisation Internationale des Scénographes, Techniciens et Architectes de Théâtre’) turns 50 this year. To mark the occasion, the city of Cardiff was chosen to host a week of public celebratory activities and events, research symposiums and keynotes, workshops and performances, with delegates flying into the city from all over the world. The celebrations are designed to share innovations, encourage experimentation and promote international collaborations in live performance across the globe.

The week-long event culminates in a presentation from innovative Welsh theatre company Theatr na nÓg who will perform a short scene from their award-winning play Eye of The Storm.

Written by Artistic Director Geinor Styles and Grammy Award winning musician Amy Wadge (best known for writing Thinkin’ Out Loud with Ed Sheeran), Eye of The Storm is a thrilling musical adventure aimed at young audiences which champions alternative energies and women’s achievements in STEM subjects. It tells the story of Emmie, a young carer with a knack for science, who dreams of escaping her responsibilities in rural Wales to become a storm chaser America. For a school project she comes up with the idea of harnessing the power of tornados to create an alternative energy source and in a spectacular finale the company produce an artificial tornado live on stage.

Following Theatr na nÓg’s excerpt from the play, several teams of technically adept stage design students will present live demonstrations of their answer to the question of how to create a real tornado in front of an audience in a theatre setting. Each team will have been working on the problem all week, using a variety of chemical and physical techniques under expert leadership of Sean Crowley, Head of Design at the Royal Welsh College of Music and Drama.

OISTAT@50 takes place at the RWCMD from the 27th August – 1st September 2018, with Theatr na nÓg’s tornado presentation taking place at 6pm on 1st of September.

Take a look at cardiffoistat50.com for more information, or visit theatr-nanog.co.uk/eye-storm for Eye of The Storm 2019 UK tour news.

Image: 

Mae Storm ar y Ffordd! Mae Amy Wadge, enillydd gwobr Grammy yn ôl i ddatblygu sioe gerdd boblogaidd Theatr na nÓg, Eye of the Storm.

Mae cynlluniau cyffrous ar y gweill! Byddwn yn gweithio gyda'r fenyw hyfryd hon eto - yr enillydd gwobr Grammy, Amy Wadge - i ddatblygu ein sioe gerdd boblogaidd Eye of the Storm.

Watch the Eye of the Storm Trailer from theatr na nOg on Vimeo.

Diolch yn fawr i PRS Foundation am wneud y gwaith gwefreiddiol hwn yn bosibl.

Yr enillydd Grammy Amy Wadge yn un o gyfansoddwyr caneuon cyfoes mwyaf toreithiog y DU. Mae llwyddiant mwyaf nodedig Amy hyd yn hyn o ganlyniad i'w phartneriaeth ysgrifennu hirsefydlog gydag Ed Sheeran. Cân Amy ac Ed, Thinking Out Loud, oedd y drydedd sengl oddi ar ail albwm Sheeran, a enwebwyd teirgwaith am Grammy, sef X (Multiply). Aeth i Rhif 1 yn Siart y DU ym mis Tachwedd 2014 ar ôl treulio 19 wythnos yn y 40 uchaf, gan dorri'r record ar gyfer y daith hiraf erioed i'r brig. Yn agosach at adref, mae Amy wedi ennill yr Artist Benywaidd Gorau yng Ngwobrau Cerddoriaeth Cymru ddwywaith, y tro cyntaf wrth drechu Charlotte Church a'r ail ar y blaen i Cerys Matthews. Yn fwy diweddar mae hi wedi hudo cynulleidfaoedd teledu gyda'i thrac sain swynol ar gyfer drama'r BBC, Un Bore Mercher.

Diolch i arian Beyond Borders gan Ymddiriedolaeth PRS, bydd Theatr na nÓg ac Amy Wadge yn dod ynghyd unwaith eto, i greu rhagor o gyfansoddiadau iasol ar gyfer eu sioe gerdd arobryn, teimladwy am freuddwydion gofalwr ifanc am ddianc o Gymru wledig a chroesi'r Iwerydd i ddilyn y stormydd yng Nghanolbarth Gorllewin America.

Ar ôl cael ei pherfformio am y tro cyntaf yn ystod hydref 2017, cafodd Eye of the Storm glod mawr gan y beirniaid ac enillodd y Sioe Orau i Blant a Phobl Ifanc yng Ngwobrau Theatr Cymru.

Recordiwyd trac sain Eye of the Storm gwreiddiol Amy Wadge ar albwm CD argraffiad cyfyngedig sydd ar gael gan Theatr na nÓg, neu fel arall, gallwch lawrlwytho'r traciau ar iTunes ac Amazon.

Dilynwch ni ar facebook, twitter ac Instagram neu ymunwch â'n rhestr bostio i gael y newyddion o'r tu ôl i'r llenni wrth i'r sioe ddatblygu ac am ddyddiadau teithio yn y dyfodol.

Image: 

Storm’s A-Brewin’! Grammy award-winning Amy Wadge is back to develop Theatr na nÓg hit musical Eye of the Storm.

Exciting plans are in the pipeline. We’ll be working with this lovely lady again - Grammy Award winning Amy Wadge - to develop our hit musical Eye of the Storm.

Watch the Eye of the Storm Trailer from theatr na nOg on Vimeo.

A big thank you goes to the PRS Foundation for awarding the Beyond Borders funding that will make this possible.

Grammy winner Amy Wadge is one of the UK’s most prolific contemporary songwriters. Amy’s most notable success to date comes from her long established writing partnership with Ed Sheeran. Amy and Ed’s track Thinking Out Loud was the third single from Sheeran’s second album, the triple Grammy nominated X (Multiply). It went to No. 1 in the UK chart in November 2014 after spending 19 weeks in the Top 40, breaking the record for the longest ever ascent to the peak position. Closer to home, Amy has twice won Best Female Artist at the Welsh Music Awards, the first time ahead of Charlotte Church and the second ahead of Cerys Matthews. More recently she has enchanted TV audiences with her haunting soundtrack to the BBC Drama Keeping Faith.

Thanks to Beyond Borders funding from the PRS Foundation, Theatr na nÓg and Amy Wadge will be joining forces once more, to create more spine-tingling songwriting for their award-winning, soulful musical about a young carer’s dreams of escaping rural Wales and crossing the Atlantic to become a storm-chaser in Mid West America.

After premiering in Autumn 2017, Eye of the Storm reached critical acclaim and scooped Best Show for Children and Young People at the Wales Theatre Awards.

Amy Wadge’s original Eye of the Storm soundtrack was recorded on a limited edition CD album available from Theatr na nÓg, or alternatively you can download the tracks on iTunes and Amazon.

Follow us on facebook, twitter and Instagram or join our mailing list to catch behind the scenes action of how the show develops and keep in the loop with future tour dates.

Image: 

Aimee Morris yn sôn am ei Phrofiad Gwaith yn y byd Theatr

Fel person ifanc sy'n byw yng Nghymru, dywedir wrthym yn gyson bydd ‘Profiad Gwaith’ yn edrych yn dda ar eich CV, a bydd hynny'n gwneud eich datganiad personol yn well, gan cynyddu eich siawns o gael eich derbyn i’ch brifysgol dewis cyntaf. Dyma'r unig fanteision y credais y byddai profiad gwaith yn rhoi i mi tan i mi dreulio wythnos yn Theatr na nÓg.

Rydw i'n berson creadigol iawn ac wedi dwli â’r celfyddydau ers i mi fod yn ferch fach. Roeddwn i arfer mynychu grwpiau theatr, gwersi ballet, gwersi canu, perfformio ym mhob math o gyngerddau ysgol ac wastad wedi teimlo'n gyfforddus wrth wneud hi. Yn fyr, rwyf wedi caru'r theatr ers blynyddoedd, ac yn ceisio gweld cymaint o gynyrchiadau byw ag y gallaf! Yn ystod fy blynyddoedd olaf yn yr ysgol gynradd, fe ges i’r cyfle i fynychu cynhyrchiad Theatr na nÓg - 'The Buterflyfly Hunter'. Dwi dal yn cofio nes i neidio allan o'm sedd pan welais fod llong Alfred Russel Wallace ar dân a bod ei holl waith y bu'n ei wneud yn ymchwilio i wahanol rywogaethau dros y ddwy flynedd ddiwethaf wedi llosgi. Ers hynny, dwi ‘di bod yn ffodus i weld nifer fawr o gynyrchiadiadau Theatr na nÓg – o ‘Arandora Star’ yn 2011, hyd at ei sioe diweddaraf 'Eye of the Storm' yn 2017.

Oherwydd hyn, roedd y dewis lle hoffwn fynd am brofiad gwaith yn un hawdd. Mae bod yma wythnos hon wedi agor fy llygaid ar faint o wahanol yrfaoedd sydd yn gysylltiedig â drama. Gan fy mod i wastad wedi moyn actio a pherfformio, nes i ddim sylweddoli am yr hyn sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni mewn cwmni theatr. Mae cymaint o swyddi nad oeddwn wedi'u hystyried - marchnata, cyllid, codi arian, rheolwr cynhyrchu, cyfathrebu a llawer mwy. Dwi wedi sylweddoli nawr bod fy syniad gwreiddiol o’r diwydiant ddrama a theatr yn un gonfensiynol iawn, gan gredu yr unig ffordd o fod yn llwyddianus yw i fod yn seren. Trwy dreulio’r wythnos yma gyda chymaint o bobl hyfryd, yn ymgysylltu â gwahanol swyddi, cael fy nhrin â pharch a gwneud ffrindiau gyda phawb, dwi nawr yn gweld y diwydiant yn hollol wahanol. Beth dwi’n ceisio dweud yw dylai pobl ddim feddwl taw yr hyn sydd yn digwydd ar y llwyfan neu o flaen y camera yw’r unig peth pwysig, mae yna llawer mwy. Os allech datgloi’r syniad yma, gwelwch fod y byd Theatr a Drama yn gallu cynnig lot fawr o bosibiliadau i chi. Dyma beth dwi wedi dysgu o fy amser byr gyda Theatr na nÓg.

Image: 

Aimee Morris Shares Her Thoughts on Work Experience in Theatre

Work experience - As a young person living in Wales, it’s something we are constantly told that looks good on a CV, and that will make your personal statement better, giving you a higher chance of getting into the university of your choice. These were the only benefits I thought work experience would give me up until my week in Theatr na nÓg. I am a very creative person and have always adored the arts since I was a little girl, I’d go to theatre groups, ballet lessons and singing lessons, perform in all school concerts and plays, I have always felt most comfortable when I am performing. In short, I have loved the theatre for years, and regularly go to see live productions – as many as I can! When I was in my last few years in primary, my school had the lucky opportunity to attend Theatr na nÓg’s production of ‘The Butterfly Hunter’. I still remember how I jumped out of my seat when Alfred Russel Wallace’s ship caught fire, and all of the work he had done researching different species for the past 2 years had gone. Since this I have been a regular attender of Theatr na nÓg’s productions, from the Arandora star in 2011, to the recent ‘Eye of the Storm’ 2017.


Because of this, choosing where I would like to go for work experience was an easy choice, I was familiar with the people who worked there, and also had a calling for that particular line of work. Being here this week has really opened my eyes on how many different careers there actually are related to drama, acting and performing, I had been so fixed on the stage that I had forgotten all about what happens behind the scenes in a theatre company. There are so many jobs I had not thought about, such as marketing, finance, fundraising, production manager, communications and many more.

I realise now that I have been very conventional with the idea of drama and theatre, believing that you have to make it big in the industry or you will be branded a ‘failure’. However spending my week here with so many lovely people, getting stuck in with different jobs, being treated with respect and making friends with everyone, has changed my mind about the whole industry, what I am trying to say is that people shouldn’t think drama is just about what happens on the stage or what happens in front of a camera, it’s very much more, and all you have to do is unlock everything the world of drama and theatre has to offer you, and my short time at Theatr na nÓg has done this for me.

*Prefer your news yn y Gymraeg? A Welsh version of this blog will be published shortly.*

Image: 

Pages

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal