Languages

Sut i Greu Tornado Dan Do

Rhai o ymenyddiau gorau'r byd mewn Dylunio Llwyfan yn ymuno i fynd i'r afael â her anarferol.

Fis Medi bydd yr arobryn Theatr na nÓg yn cyflwyno her dechnegol hynod ddifyr yn y digwyddiad OISTAT@50 rhyngwladol, sy'n cael ei gynnal eleni yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Caerdydd.

Yn cynnwys rhwydwaith byd eang o wneuthurwyr theatr arbenigol sydd â diddordeb ym mhosibiliadau diderfyn technoleg mewn dylunio, mae OISTAT (neu yr ' Organisation Internationale des Scénographes, Techniciens et Architectes de Théâtre') yn 50 mlwydd oed eleni. I nodi'r achlysur, dewiswyd dinas Caerdydd i gynnal wythnos o weithgareddau a digwyddiadau dathlu cyhoeddus, symposiums ymchwil ac anerchiadau, gweithdai a pherfformiadau, gyda chynrychiolwyr yn hedfan i'r ddinas o bedwar ban byd. Cynllunnir y dathliadau i rannu syniadau arloesol, annog arbrofi a hyrwyddo cydweithredu rhyngwladol mewn perfformiadau byw ar draws y byd.

Mae'r digwyddiad wythnos o hyd yn diweddu mewn cyflwyniad gan y cwmni theatr Cymreig arloesol Theatr na nÓg a fydd yn perfformio golygfa fer o'u drama arobryn Eye of the Storm.

Wedi'i hysgrifennu gan y Cyfarwyddwr Artistig Geinor Styles a'r cerddor sydd wedi ennill gwobr Grammy, Amy Wadge (sy'n fwyaf adnabyddus am ysgrifennu Thinkin' Out Loud gydag Ed Sheeran), mae Eye of the Storm yn antur gerddorol wefreiddiol wedi'i hanelu at gynulleidfaoedd ifanc sy'n hyrwyddo ynni amgen a chyflawniadau menywod mewn pynciau STEM. Mae'n adrodd stori Emmie, gofalwr ifanc gyda dawn mewn gwyddoniaeth, sy'n breuddwydio am ddianc rhag ei chyfrifoldebau yng Nghymru wledig i ddilyn stormydd yn America. Ar gyfer prosiect ysgol mae hi'n meddwl am syniad i gipio pŵer tornados i greu ffynhonnell ynni amgen ac mewn diweddglo ysblennydd mae'r cwmni'n creu tornado artiffisial yn fyw ar lwyfan.

Yn dilyn darn Theatr na nÓg o'r ddrama, bydd nifer o dimau o fyfyrwyr dylunio llwyfan technegol fedrus yn cyflwyno arddangosiadau byw o'u hateb i'r cwestiwn o sut i greu tornado gwirioneddol o flaen cynulleidfa mewn lleoliad theatr. Bydd pob tîm wedi bod yn gweithio ar y broblem drwy'r wythnos, gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau cemegol a ffisegol o dan arweiniad arbenigol Sean Crowley, Pennaeth Dylunio Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Mae OISTAT@50 digwydd yn CBCDC rhwng 27 Awst – 1 Medi 2018, gyda chyflwyniad tornado Theatr na nÓg yn digwydd am 6pm ar 1 Medi.

Edrychwch ar cardiffoistat50.com am fwy o wybodaeth, neu ewch i ar gyfer newyddion am daith Eye of the Storm DU 2019.

Image: 

How to Create an Indoor Tornado

Some of the world’s best minds in Stage Design join forces to tackle an unusual challenge.

This September the award-winning Theatr na nÓg will be presenting a fascinating technical challenge at the international OISTAT@50 event, which this year takes place in Cardiff’s Royal Welsh College of Music and Drama.

Made up of a global network of specialist theatre makers who are interested in the unlimited possibilities of technology in design, OISTAT (or the ‘Organisation Internationale des Scénographes, Techniciens et Architectes de Théâtre’) turns 50 this year. To mark the occasion, the city of Cardiff was chosen to host a week of public celebratory activities and events, research symposiums and keynotes, workshops and performances, with delegates flying into the city from all over the world. The celebrations are designed to share innovations, encourage experimentation and promote international collaborations in live performance across the globe.

The week-long event culminates in a presentation from innovative Welsh theatre company Theatr na nÓg who will perform a short scene from their award-winning play Eye of The Storm.

Written by Artistic Director Geinor Styles and Grammy Award winning musician Amy Wadge (best known for writing Thinkin’ Out Loud with Ed Sheeran), Eye of The Storm is a thrilling musical adventure aimed at young audiences which champions alternative energies and women’s achievements in STEM subjects. It tells the story of Emmie, a young carer with a knack for science, who dreams of escaping her responsibilities in rural Wales to become a storm chaser America. For a school project she comes up with the idea of harnessing the power of tornados to create an alternative energy source and in a spectacular finale the company produce an artificial tornado live on stage.

Following Theatr na nÓg’s excerpt from the play, several teams of technically adept stage design students will present live demonstrations of their answer to the question of how to create a real tornado in front of an audience in a theatre setting. Each team will have been working on the problem all week, using a variety of chemical and physical techniques under expert leadership of Sean Crowley, Head of Design at the Royal Welsh College of Music and Drama.

OISTAT@50 takes place at the RWCMD from the 27th August – 1st September 2018, with Theatr na nÓg’s tornado presentation taking place at 6pm on 1st of September.

Take a look at cardiffoistat50.com for more information, or visit theatr-nanog.co.uk/eye-storm for Eye of The Storm 2019 UK tour news.

Image: 

Mae Storm ar y Ffordd! Mae Amy Wadge, enillydd gwobr Grammy yn ôl i ddatblygu sioe gerdd boblogaidd Theatr na nÓg, Eye of the Storm.

Mae cynlluniau cyffrous ar y gweill! Byddwn yn gweithio gyda'r fenyw hyfryd hon eto - yr enillydd gwobr Grammy, Amy Wadge - i ddatblygu ein sioe gerdd boblogaidd Eye of the Storm.

Watch the Eye of the Storm Trailer from theatr na nOg on Vimeo.

Diolch yn fawr i PRS Foundation am wneud y gwaith gwefreiddiol hwn yn bosibl.

Yr enillydd Grammy Amy Wadge yn un o gyfansoddwyr caneuon cyfoes mwyaf toreithiog y DU. Mae llwyddiant mwyaf nodedig Amy hyd yn hyn o ganlyniad i'w phartneriaeth ysgrifennu hirsefydlog gydag Ed Sheeran. Cân Amy ac Ed, Thinking Out Loud, oedd y drydedd sengl oddi ar ail albwm Sheeran, a enwebwyd teirgwaith am Grammy, sef X (Multiply). Aeth i Rhif 1 yn Siart y DU ym mis Tachwedd 2014 ar ôl treulio 19 wythnos yn y 40 uchaf, gan dorri'r record ar gyfer y daith hiraf erioed i'r brig. Yn agosach at adref, mae Amy wedi ennill yr Artist Benywaidd Gorau yng Ngwobrau Cerddoriaeth Cymru ddwywaith, y tro cyntaf wrth drechu Charlotte Church a'r ail ar y blaen i Cerys Matthews. Yn fwy diweddar mae hi wedi hudo cynulleidfaoedd teledu gyda'i thrac sain swynol ar gyfer drama'r BBC, Un Bore Mercher.

Diolch i arian Beyond Borders gan Ymddiriedolaeth PRS, bydd Theatr na nÓg ac Amy Wadge yn dod ynghyd unwaith eto, i greu rhagor o gyfansoddiadau iasol ar gyfer eu sioe gerdd arobryn, teimladwy am freuddwydion gofalwr ifanc am ddianc o Gymru wledig a chroesi'r Iwerydd i ddilyn y stormydd yng Nghanolbarth Gorllewin America.

Ar ôl cael ei pherfformio am y tro cyntaf yn ystod hydref 2017, cafodd Eye of the Storm glod mawr gan y beirniaid ac enillodd y Sioe Orau i Blant a Phobl Ifanc yng Ngwobrau Theatr Cymru.

Recordiwyd trac sain Eye of the Storm gwreiddiol Amy Wadge ar albwm CD argraffiad cyfyngedig sydd ar gael gan Theatr na nÓg, neu fel arall, gallwch lawrlwytho'r traciau ar iTunes ac Amazon.

Dilynwch ni ar facebook, twitter ac Instagram neu ymunwch â'n rhestr bostio i gael y newyddion o'r tu ôl i'r llenni wrth i'r sioe ddatblygu ac am ddyddiadau teithio yn y dyfodol.

Image: 

Storm’s A-Brewin’! Grammy award-winning Amy Wadge is back to develop Theatr na nÓg hit musical Eye of the Storm.

Exciting plans are in the pipeline. We’ll be working with this lovely lady again - Grammy Award winning Amy Wadge - to develop our hit musical Eye of the Storm.

Watch the Eye of the Storm Trailer from theatr na nOg on Vimeo.

A big thank you goes to the PRS Foundation for awarding the Beyond Borders funding that will make this possible.

Grammy winner Amy Wadge is one of the UK’s most prolific contemporary songwriters. Amy’s most notable success to date comes from her long established writing partnership with Ed Sheeran. Amy and Ed’s track Thinking Out Loud was the third single from Sheeran’s second album, the triple Grammy nominated X (Multiply). It went to No. 1 in the UK chart in November 2014 after spending 19 weeks in the Top 40, breaking the record for the longest ever ascent to the peak position. Closer to home, Amy has twice won Best Female Artist at the Welsh Music Awards, the first time ahead of Charlotte Church and the second ahead of Cerys Matthews. More recently she has enchanted TV audiences with her haunting soundtrack to the BBC Drama Keeping Faith.

Thanks to Beyond Borders funding from the PRS Foundation, Theatr na nÓg and Amy Wadge will be joining forces once more, to create more spine-tingling songwriting for their award-winning, soulful musical about a young carer’s dreams of escaping rural Wales and crossing the Atlantic to become a storm-chaser in Mid West America.

After premiering in Autumn 2017, Eye of the Storm reached critical acclaim and scooped Best Show for Children and Young People at the Wales Theatre Awards.

Amy Wadge’s original Eye of the Storm soundtrack was recorded on a limited edition CD album available from Theatr na nÓg, or alternatively you can download the tracks on iTunes and Amazon.

Follow us on facebook, twitter and Instagram or join our mailing list to catch behind the scenes action of how the show develops and keep in the loop with future tour dates.

Image: 

Aimee Morris yn sôn am ei Phrofiad Gwaith yn y byd Theatr

Fel person ifanc sy'n byw yng Nghymru, dywedir wrthym yn gyson bydd ‘Profiad Gwaith’ yn edrych yn dda ar eich CV, a bydd hynny'n gwneud eich datganiad personol yn well, gan cynyddu eich siawns o gael eich derbyn i’ch brifysgol dewis cyntaf. Dyma'r unig fanteision y credais y byddai profiad gwaith yn rhoi i mi tan i mi dreulio wythnos yn Theatr na nÓg.

Rydw i'n berson creadigol iawn ac wedi dwli â’r celfyddydau ers i mi fod yn ferch fach. Roeddwn i arfer mynychu grwpiau theatr, gwersi ballet, gwersi canu, perfformio ym mhob math o gyngerddau ysgol ac wastad wedi teimlo'n gyfforddus wrth wneud hi. Yn fyr, rwyf wedi caru'r theatr ers blynyddoedd, ac yn ceisio gweld cymaint o gynyrchiadau byw ag y gallaf! Yn ystod fy blynyddoedd olaf yn yr ysgol gynradd, fe ges i’r cyfle i fynychu cynhyrchiad Theatr na nÓg - 'The Buterflyfly Hunter'. Dwi dal yn cofio nes i neidio allan o'm sedd pan welais fod llong Alfred Russel Wallace ar dân a bod ei holl waith y bu'n ei wneud yn ymchwilio i wahanol rywogaethau dros y ddwy flynedd ddiwethaf wedi llosgi. Ers hynny, dwi ‘di bod yn ffodus i weld nifer fawr o gynyrchiadiadau Theatr na nÓg – o ‘Arandora Star’ yn 2011, hyd at ei sioe diweddaraf 'Eye of the Storm' yn 2017.

Oherwydd hyn, roedd y dewis lle hoffwn fynd am brofiad gwaith yn un hawdd. Mae bod yma wythnos hon wedi agor fy llygaid ar faint o wahanol yrfaoedd sydd yn gysylltiedig â drama. Gan fy mod i wastad wedi moyn actio a pherfformio, nes i ddim sylweddoli am yr hyn sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni mewn cwmni theatr. Mae cymaint o swyddi nad oeddwn wedi'u hystyried - marchnata, cyllid, codi arian, rheolwr cynhyrchu, cyfathrebu a llawer mwy. Dwi wedi sylweddoli nawr bod fy syniad gwreiddiol o’r diwydiant ddrama a theatr yn un gonfensiynol iawn, gan gredu yr unig ffordd o fod yn llwyddianus yw i fod yn seren. Trwy dreulio’r wythnos yma gyda chymaint o bobl hyfryd, yn ymgysylltu â gwahanol swyddi, cael fy nhrin â pharch a gwneud ffrindiau gyda phawb, dwi nawr yn gweld y diwydiant yn hollol wahanol. Beth dwi’n ceisio dweud yw dylai pobl ddim feddwl taw yr hyn sydd yn digwydd ar y llwyfan neu o flaen y camera yw’r unig peth pwysig, mae yna llawer mwy. Os allech datgloi’r syniad yma, gwelwch fod y byd Theatr a Drama yn gallu cynnig lot fawr o bosibiliadau i chi. Dyma beth dwi wedi dysgu o fy amser byr gyda Theatr na nÓg.

Image: 

Aimee Morris Shares Her Thoughts on Work Experience in Theatre

Work experience - As a young person living in Wales, it’s something we are constantly told that looks good on a CV, and that will make your personal statement better, giving you a higher chance of getting into the university of your choice. These were the only benefits I thought work experience would give me up until my week in Theatr na nÓg. I am a very creative person and have always adored the arts since I was a little girl, I’d go to theatre groups, ballet lessons and singing lessons, perform in all school concerts and plays, I have always felt most comfortable when I am performing. In short, I have loved the theatre for years, and regularly go to see live productions – as many as I can! When I was in my last few years in primary, my school had the lucky opportunity to attend Theatr na nÓg’s production of ‘The Butterfly Hunter’. I still remember how I jumped out of my seat when Alfred Russel Wallace’s ship caught fire, and all of the work he had done researching different species for the past 2 years had gone. Since this I have been a regular attender of Theatr na nÓg’s productions, from the Arandora star in 2011, to the recent ‘Eye of the Storm’ 2017.


Because of this, choosing where I would like to go for work experience was an easy choice, I was familiar with the people who worked there, and also had a calling for that particular line of work. Being here this week has really opened my eyes on how many different careers there actually are related to drama, acting and performing, I had been so fixed on the stage that I had forgotten all about what happens behind the scenes in a theatre company. There are so many jobs I had not thought about, such as marketing, finance, fundraising, production manager, communications and many more.

I realise now that I have been very conventional with the idea of drama and theatre, believing that you have to make it big in the industry or you will be branded a ‘failure’. However spending my week here with so many lovely people, getting stuck in with different jobs, being treated with respect and making friends with everyone, has changed my mind about the whole industry, what I am trying to say is that people shouldn’t think drama is just about what happens on the stage or what happens in front of a camera, it’s very much more, and all you have to do is unlock everything the world of drama and theatre has to offer you, and my short time at Theatr na nÓg has done this for me.

*Prefer your news yn y Gymraeg? A Welsh version of this blog will be published shortly.*

Image: 

A’r enillydd yw… Theatr na nÓg!

Fis Mai, aeth Theatr na nÓg ar daith i Gaerdydd ar gyfer Gwobrau Arts & Business Cymru yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, lle roeddem wedi’n henwebu ar gyfer gwobr gyffrous.

Roedd ein prosiect Would You Jump? wedi’n gosod ni a’n cydweithwyr Awdurdod Harbwr Caerdydd a Phorthladd Aberdaugleddau yn y categori Celfyddydau, Busnes a’r Amgylchedd.

Rydym wrth ein bod i gyhoeddi ein bod wedi ennill y wobr, gyda’r holl feirniaid yn gytûn. Dechrau gwych i adfywio’r prosiect yn 2018 lle byddwn yn gweithio gyda mwy fyth o ysgolion a phobl ifanc ar draws De Cymru yr wythnos nesaf.

Dywedodd Arts & Business Cymru:

‘Gwnaeth y beirniaid ganmol Awdurdod Harbwr Caerdydd a Phorthladd Aberdaugleddau am eu gweledigaeth wrth gomisiynu drama i fynd i’r afael â her gyffredin. Noddodd y busnesau Theatr na nÓg i ddyfeisio a pherfformio drama a oedd yn codi ymwybyddiaeth o beryglon nofio a neidio i’r dŵr mewn ardaloedd morwrol prysur ym Mae Caerdydd ac Aberdaugleddau. Gweithiodd y cwmni theatr gyda disgyblion o flynyddoedd 6-8 yn y ddau leoliad, yn ogystal â rhoi perfformiadau cyhoeddus ar lannau’r dŵr. Gwelwyd Would you Jump? gan dros 1,000 o bobl ac adroddodd y ddau fusnes leihad mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod Haf 2017. Roedd y prosiect mor llwyddiannus wrth hyrwyddo neges diogelwch dŵr allweddol mae’r noddwyr wedi cynyddu eu buddsoddiad ar gyfer 2018. Bydd hyn yn galluogi ail gam, yn cynnwys gweithdai ysgrifennu i ddisgyblion yng Nghaerdydd ac Aberdaugleddau, fydd yn datblygu dilyniant i’r ddrama wreiddiol. Cytunodd y beirniaid mai’r cywaith trawiadol hwn oedd yr enillydd amlwg yn y categori hwn.’

Cewch wybod rhagor am ein prosiect arobryn yma >>

Image: 

And the winner is… Theatr na nÓg!

This May, Theatr na nÓg took a trip to Cardiff for the Arts & Business Cymru Awards in Wales Millennium Centre, where we were up for an exciting nomination.

Our project Would You Jump? had placed us and our collaborators Cardiff Harbour Authority and Port of Milford Haven in the category of Arts, Business and the Environment.

We’re delighted to announce that we scooped the award, with all judges in agreement. A great start to our 2018 reincarnation of the project that sees us working with even more schools and young people across South Wales next week.

Arts & Business Cymru stated:

‘The judges praised Cardiff Harbour Authority and Port of Milford Haven for their vision in commissioning a drama to address a common challenge. The businesses sponsored Theatr na nÓg to devise and perform a play that raised awareness of the dangers of swimming and tombstoning in busy maritime areas in Cardiff Bay and Milford Haven. The theatre company worked with pupils from years 6-8 in both places, as well as giving public performances on the waterfronts. Would you Jump? was seen by over 1,000 people and both businesses reported a decrease in anti-social behaviour during Summer 2017. The project was so successful in promoting a key water safety message that the sponsors have increased their investment in 2018. This will enable a second stage, involving writing workshops for pupils in both Cardiff and Milford Haven, who will develop a sequel to the original play. The judges agreed that this impressive collaboration was the clear winner of this category.’

Find out more about our award-winning project here >>

Image: 

Nye & Jennie - Y ddrama sy’n archwilio stori bersonol sylfaenydd y GIG Aneurin Bevan a Jennie Lee yn mynd ar daith yn y DU

Theatr na nÓg wedi cyhoeddi taith o’r DU o Nye & Jennie, ei stori garu wleidyddol o fri yr hydref hwn.

Bu Aneurin Bevan, a adwaenir yn well fel 'Nye', a’i wraig Jennie Lee yn brwydro gyda'i gilydd am ffordd newydd o fyw i bobl Prydain; ef oedd llais tanbaid cymoedd Cymru ar feinciau cefn Llafur, a ddaeth yn un o’r gwleidyddion enwocaf a welodd y wlad hon erioed, a hithau yn ferch i löwr o Fife a ddaeth yn AS Sosialaidd cyn iddi fod yn ddigon hen i bleidleisio. Gyda'i gilydd teithiodd y ddau trwy fyd tymhestlog gwleidyddiaeth i sefydlu sefydliadau Prydeinig gwych er budd pawb - y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a'r Brifysgol Agored.

Mae’r ddrama bersonol a barddol hon yn cynnig golwg hynod ddifyr ar briodas un o bartneriaethau gwleidyddol mwyaf nodedig yr 20fed Ganrif, a chafodd yr awdur Meredydd Barker ei enwebu ar gyfer y Dramodydd Gorau yng Ngwobrau Theatr Cymru 2017. Mae cast nodedig yn cynnwys Gareth John Bale fel Aneurin Bevan, sydd wedi dychwelyd yn ddiweddar o Efrog Newydd yn perfformio ei rôl arbennig yn sioe un dyn Theatr y Torch, Grav, ac yn dilyn teithio gyda’r Royal Shakespeare Company, Louise Collins fel Jennie Lee. Dyma gyd-gynhyrchiad cyntaf Theatr na nÓg gydag Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin, partner naturiol ar gyfer drama am eu harwr lleol.

Dywedodd cyfarwyddwr Nye & Jennie, a chyfarwyddwr artistig Theatr na nÓg Geinor Styles;

"Y thema barhaus yn ein holl waith fel cwmni yw i adrodd straeon am gymeriadau ysbrydoledig, boed hynny yn sioe gerdd fawr, yn sioeau ar gyfer ysgolion neu’n ddrama prif lwyfan. Roeddem am adrodd stori dau unigolyn rhyfeddol, ill dau o gefndiroedd di-nod a lwyddodd i newid bywydau cenedlaethau o bobl gyffredin."

Mae’r daith yn cyd-daro â 70 mlwyddiant sefydlu'r GIG yn 1948, blwyddyn lle mae myfyrio ar y GIG a’i ddelfrydau sylfaenol yn anochel wedi bod yn y newyddion, gyda chyflawniad Bevan yn cael ei gydnabod a’i ddathlu ledled y wlad.

Mae tocynnau eisoes ar werth mewn rhai lleoliadau yng Nghymru, a chaiff taith lawn y DU ei chyhoeddi’n fuan yn nyeandjennie.com

Image: 

Nye & Jennie - The play exploring the intimate story of NHS founder Aneurin Bevan and Jennie Lee goes on UK tour

Theatr na nÓg have announced a UK-wide tour of their political love story Nye & Jennie this autumn.

Aneurin Bevan, better known as ‘Nye’, and his wife Jennie Lee fought together for a new way of life for the people of Britain; he the Welsh Valleys’ firebrand on the Labour backbenches, who rose to become one of the greatest politicians this country has ever seen, and she the miner’s daughter from Fife who became a Socialist MP before she was old enough to vote. Together they navigated the turbulent world of politics to set up great British Institutions for the benefit of all - the National Health Service and the Open University.

This intimate and poetic play offers a fascinating insight on the marriage of one of the most outstanding political partnerships of the 20th Century and saw writer Meredydd Barker nominated for Best Playwright at the Welsh Theatre Awards 2017. A notable cast features Gareth John Bale as Aneurin Bevan, who has recently returned from New York performing his celebrated role in Torch Theatre’s one-man show Grav, and fresh from touring with the Royal Shakespeare Company, Louise Collins as Jennie Lee. This is Theatr na nÓg’s first co-production with Aneurin Leisure Trust, a natural partner for a play about their local hero.

Director of Nye & Jennie, and Theatr na nÓg Artistic Director Geinor Styles said;

"The running theme through all of our work as a company is to tell stories of inspirational characters, whether it be a large scale musical, show for schools or main stage drama. We wanted to tell the story of two extraordinary individuals, who both from humble origins succeeded in changing the lives of generations of ordinary people.”

The tour coincides with the 70th anniversary of the founding of the NHS in 1948, a year in which reflection on the NHS and its founding ideals have inevitably been making the news, and Bevan’s achievement recognised and celebrated across the country.

Tickets are already on sale at some venues, and the full UK tour will be announced shortly at nyeandjennie.com

Image: 

Pages

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal