Ieithoedd

Ble mae dechrau? - Blog Abi

Ble mae dechrau? Fy enw i yw Abi Johns ac rwy’n fyfyrwraig trydedd flwyddyn ‘BA Theatr a Drama’ ym Mhrifysgol De Cymru. Pan gefais wybod bod rhaid i mi ddewis lle i wneud fy mhrofiad gwaith, roeddwn yn gwybod y byddai Theatr na nÓg yn berffaith ar fy nghyfer gan fod gen i ddiddordeb mewn perfformiad, hanes a gweithio â phlant. Caniataodd y cwmni i mi archwilio’r holl elfennau hyn ac roeddwn yn ffodus i gael profiad mor gadarnhaol a oedd yn gryn agoriad llygad i’r diwydiant. Cefais fy nghroesawu gan ddynes hyfryd o’r enw Daisy a aeth â mi o amgylch gan esbonio elfennau ‘cefn llwyfan’ y cwmni. Esboniodd yr holl wahanol swyddi yn y cwmni ac roeddwn yn chwilfrydig gyda’r cyfan! Yna, eisteddais i wrando ar ymarferion ‘Y Bluen Wen’ lle cefais gyfle i leisio fy marn ar yr hyn yr oeddwn newydd ei weld. Gwnaeth yr holl gast, y criw a’r cyfarwyddwr i mi deimlo’n groesawgar. Cefais fy synnu gan yr hyn y llwyddwyd i’w gyflawni mewn amser mor fyr, yn enwedig gan fod aelod o’r cast yn ddysgwr Cymraeg a oedd wedi dysgu’r holl sgript mewn llai nag wythnos ac a oedd wedi rhoi perfformiad mor ddi-fai. Gadewais, wedi fy niwrnod cyntaf o brofiad gwaith yn teimlo’n gyffrous.

Parhaodd gweddill fy mhrofiad gwaith i fod yr un mor gadarnhaol. Sicrhaodd Daisy fy mod yn cael y gorau o’r cyfle a chefais gyfle i fod yn rhan o’r prosesau technegol y tu ôl i’r llwyfan - goleuo / sain / propiau a newidiadau gwisgoedd. Dysgais rywbeth newydd bob dydd ac mae wedi fy ysbrydoli i eisiau gwybod mwy am rolau cefn llwyfan. Roedd aelodau’r cast mor hyfryd yn fy nghaniatáu i fod yn bresennol yn eu sesiynau cynhesu i fyny, darlleniadau cyflym a hyd yn oed cael cinio gyda nhw. Roedd yn agoriad llygad i siarad â phobl yn y diwydiant a gwrando ar y cyngor yr oedd ganddynt. Yn ddiweddarach, cefais gyfle i gweithio gyda Laura, un o’r Rheolwyr Llwyfan (a oedd yn gofalu am oleuo a sain) a WOW - roedd y pwysau roeddwn yn ei deimlo wrth eistedd y tu ôl i’r ddesg sain yn anhygoel. Gallai pwyso’r botwm anghywir effeithio ar yr holl sioe. Rhoddodd werthfawrogiad newydd i mi o’r swydd. Aeth Laura â mi drwy’r holl broses ac mi ddysgais gymaint wrthi. Cefais hefyd gyfle i gysgodi Kirstie, a oedd hefyd yn Rheolwr Llawr (yn edrych ar ôl propiau a gwisgoedd.) Cefais fy synnu gan ba mor gyflym yr oedd popeth yn digwydd y tu cefn i’r llwyfan. Unwaith yn rhagor, esboniodd Kirstie yr holl broses i mi ac erbyn y diwedd, roeddwn yn teimlo fod gen i syniad go dda o beth i’w wneud. Roedd Laura a Kirstie mor anhygoel ac yno i’m helpu gyda phob dim. Hoffais ailosod y llwyfan ar gyfer y perfformiad nesaf a chael cyfle i deimlo’n rhan o dîm mor anhygoel. Mae tîm yn air pwysig wrth ddisgrifio fy mhrofiad yn Theatr na nÓg.

Diolch ENFAWR i Theatr na nÓg am ganiatáu i mi gael profiad mor uniongyrchol yn y diwydiant. Mae Daisy hefyd wedi rhoi cyfle i mi gyfranogi mewn gwaith cenhadu. Yn naturiol, roedd diddordeb gen i wneud hyn gan fod angen pob profiad posib arnaf. Gwisgais fyny fel Swffragét gan gynorthwyo i arwain plant ysgol o un lleoliad i’r llall. Roedd yn brofiad llawn hwyl. Mae’r cwmni wedi gwneud dysgu yn brofiad hwyliog ac ymgysylltiol. Gofynnwyd llawer o gwestiynau i mi a’r actorion ar ôl pob perfformiad ac oedd yn hyfryd i’w weld. Rwy’n teimlo’n hynod ffodus i fod wedi cael profi cymaint, yn enwedig â chwmni sy’n rhan mor ysbrydoledig o fywydau nifer o blant ifanc. Rwy’n teimlo’n gyffrous iawn y byddaf yn ail-ymweld â nhw ym mis Ionawr ac y byddaf yn parhau i ddysgu wrthynt.

Image: 

Where do I start? - Abi's Work Experience Week

Where do I start? My name is Abi Johns and I am a third year ‘BA Theatr a drama’ student studying at the University of South Wales. When being told to choose any place to do my work experience I knew that Theatr na nÓg would be perfect for me as I have an intrest in performance, history and working with children and the company allowed me to explore all these elements and I was fortunate to have had such a positive and eye opening experience into the industry. Firstly I was greeted by such a lovely lady called Daisy who showed me around and explained the ‘behind the scenes’ elements to the company. She explained all the differents positions in the company and I was facsinated by it all! From then I sat in on the rehersals for ‘Y Bluen Wen’ where I was given the experience to voice my opinions on what I had just seen. I was really made to feel so welcome by the entire cast, crew and director. I was amazed in such a short amount of time what they had achieved especially as the cast consisted of a welsh learner, who learnt the whole welsh script in under a week and delievered a flawless performance. I left my first day of work experience so excited.

The rest of my work experience contiuned to be such a positive one. Daisy really made sure I got the most out of the oppourtunity and therefore I was involved in the behind the scenes process of technical lighting / sound / props and costume changes. I learnt something new everyday and it’s inspired me to want to learn more about the backstage roles. The cast memebers were also so lovely in the way they treated me and allowed me to sit in on their warm up sessions, speed readings and even have lunch with them. It was all so eye opening speaking to people in the industry and the advice they gave. I also was given the oppourtunity to shadow Laura, one of the Stage Managers (looking after lighting and sound), and WOW! I really didn’t realise all the presure I felt when sitting up on the sound desk where one wrong push of a button could effect the whole show. It made me have a new appricated for the position. Laura kindly talked through the process and I have learnt so much from her. I also shadowed Kirstie, also Stage Managing (looking after props and costumes) where I really was amazed by the fast pace with everything behind the scenes. Once again Kirstie really explained the whole process to me and by the end I really felt I had a good grasp on what to do. Laura and Kirstie were so amazing and was there to help with anything I could, I loved re-setting the stage for the next performance and having the oppourtunity to really feel part of such an amazing team. Team is an important word when describing my experience with Theatr na nÓg as I constantly saw the team work between everyone.

Diolch ENFAWR to Theatr na nÓg for allowing me to have a hands on experience in the industry. Daisy also offered me the choice to be involved with ambassador work, I obvisouly was very intrested in doing it as I wanted all the experience possible. I dressed up as a Suffragette and helped guide the children from one location to the other, it was such a fun experience. The Company really has made learning for children so much fun and so engaging. I was asked so many questions and so were the actors after every performance by the children which was lovely to witness. I really feel so fortunate to have been able to experience as much as I have and especially with a company that plays such an inspiring role in so many young childrens lives. Needless to say I’m very excited to re-visit in January and continue to learn from such a wonderful company.

Image: 

Cast Announced – Eye of the Storm at SPARK Festival, Hong Kong

Here are the talented bunch of actors and musicians who will be bringing our award-winning musical Eye of the Storm to life in Hong Kong.

Some familiar faces in there and some new folks we can’t wait to work with.

Read their full bios here:

Image: 

Cyhoeddiad Cast - Eye of the Storm yng Ngwyl SPARK, Hong Kong

Dyma’r criw talentog o actorion a cherddorion a fydd yn cyflwyno’r sioe gerdd lwyddiannus, Eye of the Storm yn Hong Kong.

Mae rhai wynebau cyfarwydd a rhai wynebau newydd y gallwn ni ddim aros i gael cydweithio â hwy.

Darllenwch eu bywgraffiadau llawn yma.

Image: 

Operation Julie – The drugs bust in rural 1970s Wales that shook the world

This is the kind of story that you’ve already heard whispers of.

This is the kind of story you can’t really believe happened. But you’ll talk to people about it and they’ll remember. They’ll know people who were there.

It’s a story that has grown beyond itself until the lines between truth and legend have blurred. A story that gripped village gossips and worldwide media alike.

If you’re fresh to this tale, let us start by telling you the facts.

The Facts

Operation Julie was the name given to one of the biggest undercover drugs operations in UK history, with 11 police forces and over 800 officers working throughout the mid-seventies.

It’s an investigation that started with a fatal car accident in Machynlleth which delivered an unexpected lead, and ended with an internationally co-ordinated drugs bust on 26 March 1977 during which 120 people were arrested across Wales, England and France.

The haul was staggering. There was enough LSD to reach a street value of £570 million today - the operation removed 90% of LSD from the UK market, causing it to rocket to 5 x its pre-1977 street price.

And the operation’s focus? The rural hillsides of west Wales.

But… here’s the really interesting bit. There’s more to this story than the facts.

It’s also about one man’s evangelical drive to transform human consciousness. It is about extraordinary people in unexpected places. It is about an operation that changed British policing forever. It is about mistaken identities, misleading conclusions and comic timing.

Theatr na nÓg are delighted to be working with Aberystwyth Arts Centre to bring a raucous prog-rock infused re-telling of Operation Julie to life. We'll be premiering the story at its place of origin, Tregaron, as part of the fringe events at the National Eisteddfod of Wales in 2020.

Join our mailing list to keep in the loop and for opportunities to contribute to the making of one of our most ambitious projects yet.

Image: 

Operation Julie - Yr achos cyffuriau yng nghefn gwlad Cymru yn y 70au a shiglodd y byd

Dyma’r fath o stori yr ydych eisoes wedi clywed sibrydion amdani.

Dyma’r fath o stori na fyddwch yn gallu credu ei bod erioed wedi digwydd. Ond byddwch yn siarad â phobl amdani a byddant yn cofio. Byddant yn adnabod pobl a oedd yno.

Mae’n stori sydd wedi esblygu y tu hwnt i bob dirnadaeth ac mae’r ffiniau rhwng y gwirionedd a’r hyn sy’n chwedloniaeth yn rhai amwys. Mae’n stori a gadwodd dafodau’r ardal leol yn brysur, yn ogystal â’r wasg fyd-eang.

Os nad ydych wedi clywed yr hanes, dewch i ni ddechrau drwy adrodd y ffeithiau.

Y Ffeithiau

Operation Julie oedd yr enw a roddwyd ar un o’r gweithrediadau cyffuriau, cudd mwyaf a welodd y DU erioed. Roedd heddluoedd o 11 llu a dros 800 swyddog yn gweithio ar yr achos yng nghanol y saithdegau.

Dechreuodd yr ymchwiliad yn sgil damwain car angheuol ym Machynlleth a roddodd abwyd annisgwyl i’r heddlu a daeth i ben mewn gweithrediad cyffuriau a gydlynwyd ar 26 Mawrth 1977 pan gafodd 120 o bobl eu harestio ledled Cymru, Lloegr a Ffrainc.

Roedd y llwyth cyffuriau y daethpwyd ar ei draws yn anhygoel. Canfuwyd LSD a allai gael ei werthu ar y stryd heddiw am 3570 miliwn. Yn sgil y gweithrediad, tynnwyd 90% o’r LSD o farchnad y DU a achosodd hyn i bris y cyffur esgyn i bum gwaith ei werth stryd cyn 1977.

Ble roedd canolbwynt y gweithrediad? Bryniau gwledig gorllewin Cymru.

Ond… a dyma’r hyn sydd wir yn ddiddorol; mae mwy i’r stori hon na’r ffeithiau’n unig.

Mae’n hanes am ysfa efengylaidd un dyn i drawsffurfio’r ymwybyddiaeth ddynol. Mae’n hanes am bobl eithriadol mewn mannau annisgwyl. Mae’n hanes am weithrediad a drawsnewidiodd blismona Prydeinig am byth. Mae’n hanes am gamsyniadau hunaniaeth, canfyddiadau camarweiniol ac amseru comig.

Mae Theatr na nÓg yn falch i fod yn cydweithio â Chanolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth er mwyn cyflwyno’r perfformiad prog-rock, croch hwn o hanes Operation Julie. Cadwch olwg allan ar gyfer ein digwyddiad agoriadol arbennig yn Nhregaron, tarddle’r hanesyn a bydd y digwyddiad yn rhan o ddigwyddiadau ymylol Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 2020.

Image: 

Charlotte a'r Cawr

Mae aelodau Ysgol Berfformio Soar wedi bod yn gweithio’n galed dros y tymor diwethaf i ddod a sgript Geinor Styles o ‘Charlotte a’r Cawr’ yn fyw! Mae’r grŵp yn cynnwys cymysgedd o blant o 5-12 mlwydd oed oedd wedi gweithio’n frwdfrydig fel cwmni i greu'r ddrama 40 munud llawn golygfeydd, dawnsio a chlipiau ffilm creuwyd y plant eu hunan ymlaen llaw.

Mae’r stori yn dilyn hanes Charlotte Guest nôl yn yr 19eg ganrif. Roedd Charlotte yn ymwybodol o ba mor bwysig oedd addysg a’u pwer i ‘ddangos y Byd mewn ffordd wahanol,’ Roedd Charlotte yn benderfynol o adeiladu ysgol ar gyfer y plant oedd yn gweithio yn y stablau i alluogi nhw i dderbyn addysg. Ond mae’r plant yn y ddrama yn poeni am golli arian am eu teuluoedd ac yn gosod allan i berswadio Charlotte nad oes angen iddyn nhw fynd i’r ysgol, a bod nhw’n gallu dychmygu a chreu’n barod. Maen nhw’n penderfynu adrodd storiâu’r Mabinogi iddi ac ar ôl dadlau dros eu hoff un, mae’r plant yn dewis adrodd hanes ‘Culhwch ac Olwen’.

Roedd Charlotte yn ieithydd o fry felly pan cyrhaeddodd hi Gymru, roedd hi’n benderfynol o ddysgu Cymraeg. Caniataodd hyn iddi allu cyfieithu storiâu’r Mabinogi i Saesneg yn 1838, ac rydym ni fel cynulleidfa yn rhannu’r foment lle mae Charlotte yn clywed y chwedlau am y tro cyntaf gan y plant.

Es i i Theatr Soar i gefnogi’r grwp gyda’r set a gwisgoedd. Roedd hi’n brofiad gwych gweithio gyda Emma, Mirain ar blant i greu drama mor lliwgar â chyffrous. Ar noson y sioe roedd pawb yn aros ar bwys organ Soar cyn dringo’r grisiau i berfformio i’w rhieni. Sibrydodd un o’r aelodau ieuengaf i fi cyn dechrau; “Fi’n mooooor ecseited,” yn troi’n goch!

Roedd hi’n hyfryd gweld y plant i gyd gyda’r un teimlad o gyffro, yn barod i berfformio a trio’u gorau. Mae’n wirioneddol yn dyst i ba mor galed y mae’r grŵp yn gweithio trwy gydol y flwyddyn i hybu hyder y plant.

Rhaid i fi ddiolch i bawb yn theatr Soar am y croeso cynnes, a dwi’n edrych ymlaen at weld pa fath o gynyrchiadau bydden nhw’n creu yn y dyfodol!

Image: 

Charlotte a'r Cawr - Charlotte and the Giant

Ysgol Berfformio Soar’s members have been working hard over the past term to bring Geinor Style’s script of ‘Charlotte and the Giant’ to life! The group includes a mixture of children from 5-12 years old, and they all worked enthusiastically as a company to create this 40-minute piece full of scenes, dancing and video clips all produced by them before-hand.

The story follows Charlotte Guest back in the 19th century. Charlotte knew how important education was saying that it ‘shows the world in a different light,’ and she was determined to build a school for the children that worked in the stables so that they could have an education. But the children in the play worry about losing money for their family and set out to persuade Charlotte that they don’t need to go to school and show that they can already create and have big imaginations. They decide to tell her the stories from the Mabinogi, and after debating over their favourite tales they decide to perform the tale of ‘Culhwch and Olwen.’

When Charlotte arrived in Wales she could already speak 7 languages, but then she also decided to learn Welsh. This allowed her to be able to translate the Mabinogi into English beginning in 1838, and we as an audience see the moment Charlotte hears them for the first time.

I was at Theatre Soar to help with the set and costumes. It was great experience working with Emma, Mirain and the children to make this production as colourful and exciting as possible. The evening of the show arrived, and I was waiting with the cast back stage ready to give them the go ahead to start the show when one of the youngest members whispered to me “I am soooooo excited,” turning almost red in the face as she did so. It was so lovely see them all with this reaction, so ready to perform and give it their best. It is truly a testament to how hard the group works throughout the year to build their confidence.

I have to thank everyone at Theatre Soar for the warm welcome, and I really look forward to seeing what other projects they produce over the next few months.

Image: 

Hong Kong Youngsters Learn Computer Science Skills as Successful Welsh collaboration goes Overseas

The innovative school’s outreach programme Technocamps have announced that they’ll be reuniting with Theatr na nÓg for a collaborative project in Hong Kong this January as part of the SPARK Festival.

Since their establishment in 2003, the Technocamps team have delivered workshops in programming, games development, robotics, coding and app development to more than 45,000 young people in Wales. January 2019 sees them taking their reputation for inspiring young minds across the globe, with a special project based alongside the Asian Premiere of Theatr na nÓg’s award-winning Welsh musical Eye of the Storm.

Winner of Best Show for Young People at the 2018 Wales Theatre Awards, Eye of the Storm is set in the Welsh Valleys and tells the story of Emmie, a young carer who invents an artificial tornado to generate renewable energy. The hit show boasts a toe-tapping soundtrack written by the prolific and hugely talented songwriter Amy Wadge, best known for her Grammy Award winning song Thinking Out Loud (co-written with Ed Sheeran) and recent BAFTA Award for her music in hit TV series Keeping Faith.

The initial collaboration started back in 2017 when Theatr na nÓg began to look at ways to create genuinely engaging curriculum-based resources for teachers and primary school children to sit alongside a seven-week run of the musical in Swansea’s Dylan Thomas Theatre and Taliesin Arts Centre. Working with the experts at Technocamps, they were able to develop a creative approach to teaching the science of extreme weather. Through a series of bold and exciting workshops, Technocamps encouraged children to think outside the box, an attitude to learning underpinned by the notion that “for artists, scientists and programmers alike, creativity is crucial”.

Professor Faron Moller, Director of Technocamps and Professor of Computer Science at Swansea University commented that “bringing together computational thinking and creativity is a key element to motivate and inspire well-rounded young people who will become the innovators of tomorrow. Collaborating with Theatr na nÓg has enabled Technocamps to develop and deliver workshops which are not just hands-on and inspiring but packed full of creative thinking!”

In January the team aim to recreate 2017s success in Welsh schools with Hong Kong school children during SPARK Festival, honing skills on computational thinking and teaching concepts like centrifugal force and Bernoulli’s Principle through engaging interactive demonstrations, experiments and thought-provoking conversations.

Technocamps and Theatr na nÓg set off for Hong Kong this January, where Eye of the Storm will be performed at Tai Kwun, Hong Kong’s centre for heritage and arts between 18 – 20 January 2019.

More information can be found on the festival website: britishcouncil.hk/spark

Image: 

Pobl Ifanc Hong Kong yn Dysgu Sgiliau Cyfrifiadureg wrth i Gydweithrediad Llwyddiannus yng Nghymru yn Teithio Dramor

Mae rhaglen allgymorth ysgolion arloesol Technocamps wedi cyhoeddi y byddant yn ailymuno gyda Theatr na nÓg ar gyfer prosiect cydweithredol yn Hong Kong ym mis Ionawr fel rhan o'r Gŵyl SPARK.

Ers eu sefydlu yn 2003, mae'r tîm Technocamps wedi cyflwyno gweithdai mewn rhaglennu, datblygu gemau, roboteg, codio a datblygiad apiau i fwy na 45,000 o bobl ifanc yng Nghymru. Mae Ionawr 2019 yn eu gweld yn cael eu henw da am ysbrydoli meddyliau ifanc ar draws y byd, gyda phrosiect arbennig wedi'i seilio ochr yn ochr â Premiere Asiaidd o sioe gerddorol Gymreig Theatr na nÓg, sef Eye of the Storm.

Enillydd Sioe Gorau i Bobl Ifanc yng Ngwobrau Theatr Cymru 2018, mae Eye of the Storm wedi'i osod yng Nghymoedd Cymru ac yn adrodd hanes Emmie, gofalwr ifanc sy'n dyfeisio tornado artiffisial i gynhyrchu ynni adnewyddadwy. Mae'r sioe yn cynnwys trac-sain arbennig a ysgrifennwyd gan y cyfansoddwr talentog Amy Wadge, sy'n adnabyddus am ei gân a enillodd gwobr Grammy, sef Thinking Out Loud (wedi'i gyd-ysgrifennu ag Ed Sheeran) a gwobr BAFTA ddiweddar am ei cherddoriaeth mewn cyfres deledu Keeping Faith.

Dechreuodd y cydweithrediad cychwynnol yn ôl yn 2017 pan dechreuodd Theatr na nÓg edrych ar ffyrdd i greu adnoddau cwricwlaidd sy'n wirioneddol ddeniadol ar gyfer athrawon a phlant ysgol gynradd i eistedd ochr yn ochr â saith wythnos o'r sioe gerdd yn rhedeg yn Theatr Dylan Thomas Abertawe a Chanolfan Gelfyddydau Taliesin. Gan weithio gyda'r arbenigwyr yn Technocamps, roeddent yn gallu datblygu ymagwedd greadigol tuag at addysgu y gwyddoniaeth tu ôl tywydd eithafol. Drwy gyfres o weithdai uchelgeisiol a chyffrous, fe wnaeth Technocamps annog plant i feddwl y tu allan i'r bocs, agwedd tuag at ddysgu a ategir gan y syniad bod "ar gyfer artistiaid, gwyddonwyr a rhaglenwyr, mae creadigrwydd yn hanfodol".

Dywedodd yr Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr Technocamps ac Athro Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe fod "dod â meddwl cyfrifiadurol a chreadigrwydd at ei gilydd yn elfen allweddol i ysgogi ac ysbrydoli pobl ifanc a fydd yn dod yn arloeswyr yfory. Mae cydweithio â Theatr na nÓg wedi galluogi Technocamps i ddatblygu a chyflwyno gweithdai sydd nid yn unig yn ymarferol ac yn ysbrydoli, ond yn llawn meddwl creadigol! "

Ym mis Ionawr, mae'r tîm yn anelu at ail-greu llwyddiant 2017 mewn ysgolion yng Nghymru gyda phlant ysgol Hong Kong yn ystod Gŵyl SPARK, yn hogi sgiliau ar feddwl cyfrifiadurol ac addysgu chysyniadau fel grym allgyrchol ac Egwyddor Bernoulli trwy arddangosiadau rhyngweithiol a deniadol, arbrofion a sgyrsiau ysgogol i’r meddwl.

Mae Technocamps a Theatr na nÓg yn ymadael am Hong Kong ym mis Ionawr, lle bydd Eye of the Storm yn cael ei berfformio yn Tai Kwun, canolfan Hong Kong ar gyfer treftadaeth a chelfyddydau rhwng 18-20 Ionawr, 2019.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan yr wyl: britishcouncil.hk/spark

Image: 

Tudalennau

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog