Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog

Hwyl yr Ŵyl

Mae cân Nadoligaidd Gymraeg yn cael ei chyhoeddi heddiw, sef Hwyl yr Ŵyl. Mae'r gân a gyfansoddwyd gan Barnaby Southgate gyda geiriau gan Phylip Harries. Pwrpas y gân yw i godi arian i barhau â’r gwaith theatr i bobl ifanc ac i gefnogi weithwyr hunan-gyflogedig.
Perfformiwyd Hwyl yr Ŵyl gan actorion Daniel Lloyd a Carys Gwilym, a bydd ar gael ar bob un o lwyfannau Theatr na nÓg ac anogir rhoddion neges destun o £5 + trwy anfon neges destun at TNN a'r swm yr ydych am ei roi i 70085. ee: I roi £5, tecstiwch TNN5 i 70085. Mae negeseuon testun yn costio gwerth eich rhodd ynghyd ag un neges cyfradd safonol.

Gyda theatrau ar gau a’r cyfyngiadau ar berfformiadau byw, mae Theatr na nÓg wedi treulio'r cyfnod Covid-19 yn canolbwyntio ar gyflogi actorion, dylunwyr, technegwyr ac awduron llawrydd i greu gwaith newydd mewn ffyrdd newydd. Maent wedi cefnogi dros 100 o weithwyr llawrydd ar dros 16 o brosiectau ers mis Ebrill, gan gynnwys dramâu radio a chynyrchiadau ar-lein yn Gymraeg a Saesneg, ynghyd â datblygu sioe gerdd roc newydd sbon.
Am delerau ac amodau llawn ewch i www.theatr-nanog.co.uk/cy/cefnogwch-ni
____________________________________________________________

The song composed by Barnaby Southgate with lyrics by Phylip Harries and sung by Welsh actors Daniel Lloyd and Carys Gwilym is being released by Theatr na nÓg to raise funds to create work for industry freelancers. The money is being raised to replace box office earnings that the company would have taken had it not been for the Covid pandemic and will create Theatr na nÓg projects for young people that will in-turn employ freelancers.

Hwyl yr Wyl is available on all of Theatr na nÓg’s platforms and text donations of £5 + are encouraged by texting TNN and the amount, you wish to donate to 70085. e.g: To donate £5 text TNN5 to 70085. Texts cost the value of your donation plus one standard message rate.
For full terms and conditions visit www.theatr-nanog.co.uk/support-us

With theatres closed and live performances restricted the innovative award-winning theatre producing company has spent the last 8 months focussing on employing freelance actors, designers, technicians and writers to create new work in innovative new ways. They have supported over 100 freelancers on over 16 projects since April, including radio plays and online productions in both Welsh and English, as well as developing a brand new prog rock musical.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog